۰۲۱-۵۲۷۰۳

آنتالیا ویژه 26 خرداد1403 (6 شب ) - پرواز ایران ایرتور

هتل Melodi Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,450,000 تومان
یک تخته 16,520,000 تومان
کودک با تخت 10,180,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Himeros Beach Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,400,000 تومان
یک تخته 20,700,000 تومان
کودک با تخت 10,430,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Beldibi آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی بین کمر و آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,000,000 تومان
یک تخته 22,620,000 تومان
کودک با تخت 11,730,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Rios Latte Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,120,000 تومان
یک تخته 28,230,000 تومان
کودک با تخت 12,510,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Viking Star Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,800,000 تومان
یک تخته 36,660,000 تومان
کودک با تخت 13,680,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Rios Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,800,000 تومان
یک تخته 36,660,000 تومان
کودک با تخت 13,680,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Mg White Lilyum spo آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,580,000 تومان
یک تخته 38,060,000 تومان
کودک با تخت 13,880,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Jura Hotels Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,310,000 تومان
یک تخته 42,970,000 تومان
کودک با تخت 14,560,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتلHedef Beach Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,700,000 تومان
یک تخته 43,680,000 تومان
کودک با تخت 14,660,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Eldar Garden Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,400,000 تومان
یک تخته 45,000,000 تومان
کودک با تخت 14,770,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل SAINT آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,480,000 تومان
یک تخته 45,080,000 تومان
کودک با تخت 14,850,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Grand Miramor آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,210,000 تومان
یک تخته 49,990,000 تومان
کودک با تخت 15,540,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Eldar Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,100,000 تومان
یک تخته 53,440,000 تومان
کودک با تخت 15,960,000 تومان
کودک بدون تخت 150,000 تومان

هتل Xafira Delux آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,980,000 تومان
یک تخته 55,260,000 تومان
کودک با تخت 15,970,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Amon Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,400,000 تومان
یک تخته 57,620,000 تومان
کودک با تخت 16,510,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Grand Ring آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,890,000 تومان
یک تخته 58,420,000 تومان
کودک با تخت 16,710,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Vikingen Infinity Resort آلانیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,670,000 تومان
یک تخته 51,510,000 تومان
کودک با تخت 16,900,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Perre La Mer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,900,000 تومان
یک تخته 65,980,000 تومان
کودک با تخت 16,840,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Imperial Sunland آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,000,000 تومان
یک تخته 60,460,000 تومان
کودک با تخت 16,940,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Daima Biz آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,450,000 تومان
یک تخته 61,230,000 تومان
کودک با تخت 17,100,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Armas Kaplan Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,780,000 تومان
یک تخته 61,870,000 تومان
کودک با تخت 17,130,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Armas Gul Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,780,000 تومان
یک تخته 61,870,000 تومان
کودک با تخت 17,130,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Wind of Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,840,000 تومان
یک تخته 61,930,000 تومان
کودک با تخت 17,190,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Queens Park آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,200,000 تومان
یک تخته 62,600,000 تومان
کودک با تخت 17,260,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Karmir Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,620,000 تومان
یک تخته 63,330,000 تومان
کودک با تخت 17,390,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Sealife Family Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,010,000 تومان
یک تخته 64,030,000 تومان
کودک با تخت 17,490,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,790,000 تومان
یک تخته 65,440,000 تومان
کودک با تخت 17,680,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Porto Bello آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,790,000 تومان
یک تخته 65,440,000 تومان
کودک با تخت 17,680,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Transatlantik Resort & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,180,000 تومان
یک تخته 66,140,000 تومان
کودک با تخت 17,780,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,960,000 تومان
یک تخته 67,540,000 تومان
کودک با تخت 17,970,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Wyndham Garden آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,960,000 تومان
یک تخته 67,540,000 تومان
کودک با تخت 17,970,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Amara comfort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,960,000 تومان
یک تخته 73,940,000 تومان
کودک با تخت 17,970,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Aydinbey Queens Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,350,000 تومان
یک تخته 74,720,000 تومان
کودک با تخت 18,070,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,520,000 تومان
یک تخته 70,350,000 تومان
کودک با تخت 18,360,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Orange County Alanya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,350,000 تومان
یک تخته 76,990,000 تومان
کودک با تخت 19,570,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Baia Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,810,000 تومان
یک تخته 78,070,000 تومان
کودک با تخت 19,440,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,590,000 تومان
یک تخته 79,480,000 تومان
کودک با تخت 19,630,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Greenwood Suites آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,370,000 تومان
یک تخته 80,880,000 تومان
کودک با تخت 19,830,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل mukarnas آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,100,000 تومان
یک تخته 85,800,000 تومان
کودک با تخت 20,510,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Crystal Waterworld Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,880,000 تومان
یک تخته 95,780,000 تومان
کودک با تخت 20,700,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Amara Luxury Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,830,000 تومان
یک تخته 90,710,000 تومان
کودک با تخت 21,190,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Orange County Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,000,000 تومان
یک تخته 102,020,000 تومان
کودک با تخت 214,800,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,000,000 تومان
یک تخته 92,820,000 تومان
کودک با تخت 21,480,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Crystal Centro آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,780,000 تومان
یک تخته 103,580,000 تومان
کودک با تخت 21,680,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Long Beach Resort آلانیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,500,000 تومان
یک تخته 101,060,000 تومان
کودک با تخت 22,470,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Crystal Prestige Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,680,000 تومان
یک تخته 101,240,000 تومان
کودک با تخت 22,650,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Juju Premier Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,680,000 تومان
یک تخته 101,240,000 تومان
کودک با تخت 22,650,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Aska Lara River Suite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,680,000 تومان
یک تخته 101,240,000 تومان
کودک با تخت 22,650,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Corendon Playa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 63,020,000 تومان
یک تخته 105,450,000 تومان
کودک با تخت 23,240,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Aska Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 63,410,000 تومان
یک تخته 106,150,000 تومان
کودک با تخت 23,340,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 63,800,000 تومان
یک تخته 106,860,000 تومان
کودک با تخت 23,430,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Swandor Topkapi Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 66,530,000 تومان
یک تخته 111,770,000 تومان
کودک با تخت 24,120,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Selectum Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 68,480,000 تومان
یک تخته 115,280,000 تومان
کودک با تخت 24,600,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Venezia palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 70,430,000 تومان
یک تخته 118,790,000 تومان
کودک با تخت 25,090,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 75,500,000 تومان
یک تخته 127,920,000 تومان
کودک با تخت 26,360,000 تومان
کودک بدون تخت 9,000,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور