۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور آنتالیا ویژه نوروز (6 شب) - با پرواز ایران ایر تور

هتل Agon آنتالیا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,990,000 تومان
یک تخته 18,990,000 تومان
کودک با تخت 11,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 21,590,000 تومان
یک تخته 25,990,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Armas Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 24,590,000 تومان
یک تخته 31,990,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Prado Family Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 24,990,000 تومان
یک تخته 31,990,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 25,990,000 تومان
یک تخته 32,990,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Fun & Sun Family Life آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 27,590,000 تومان
یک تخته 37,990,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 28,590,000 تومان
یک تخته 36,990,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 28,990,000 تومان
یک تخته 41,990,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Sealife Family Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 28,990,000 تومان
یک تخته 38,990,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 28,990,000 تومان
یک تخته 38,290,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Transatlantik آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 29,990,000 تومان
یک تخته 41,990,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Porto Bello آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,990,000 تومان
یک تخته 41,990,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,990,000 تومان
یک تخته 43,990,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Sherwood Dreams آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,990,000 تومان
یک تخته 43,990,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Akka Antedon آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,990,000 تومان
یک تخته 43,990,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Melas Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,290,000 تومان
یک تخته 46,990,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Selectum Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,590,000 تومان
یک تخته 46,990,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Liberty Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,990,000 تومان
یک تخته 48,990,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Aska Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 36,990,000 تومان
یک تخته 48,990,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 36,990,000 تومان
یک تخته 49,990,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Spice Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 36,990,000 تومان
یک تخته 49,320,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 37,590,000 تومان
یک تخته 49,990,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Fame Residence Lara and SPA آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 38,790,000 تومان
یک تخته 53,990,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Concorde Deluxe Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 39,590,000 تومان
یک تخته 52,990,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 40,990,000 تومان
یک تخته 55,990,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Adalya Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 40,990,000 تومان
یک تخته 55,990,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Titanic Delux Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 41,990,000 تومان
یک تخته 57,990,000 تومان
کودک با تخت 20,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Nirvana Cosmopolitan آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,590,000 تومان
یک تخته 60,990,000 تومان
کودک با تخت 20,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Royal Holiday Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 46,990,000 تومان
یک تخته 59,990,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Royal Seginus Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 46,990,000 تومان
یک تخته 59,990,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Delphin Be Grand Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 47,990,000 تومان
یک تخته 64,990,000 تومان
کودک با تخت 28,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Delphin Imperial Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 49,990,000 تومان
یک تخته 68,300,000 تومان
کودک با تخت 29,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه دنیزلی کاردیک
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور