۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور آنتالیا ویژه اردیبهشت (6 شب) با پرواز تیلویند

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,620,000 تومان
یک تخته 18,810,000 تومان
کودک با تخت 12,690,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 22,650,000 تومان
یک تخته 26,850,000 تومان
کودک با تخت 16,700,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Belkon Club آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 23,000,000 تومان
یک تخته 27,870,000 تومان
کودک با تخت 16,380,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Gravel آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 29,130,000 تومان
یک تخته 36,570,000 تومان
کودک با تخت 19,940,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,350,000 تومان
یک تخته 39,650,000 تومان
کودک با تخت 19,300,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,730,000 تومان
یک تخته 49,700,000 تومان
کودک با تخت 19,490,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Karmir Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,990,000 تومان
یک تخته 39,360,000 تومان
کودک با تخت 20,870,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Limak Limra آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 33,090,000 تومان
یک تخته 43,500,000 تومان
کودک با تخت 20,920,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 33,210,000 تومان
یک تخته 45,490,000 تومان
کودک با تخت 21,230,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Crystal Waterworld Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 33,700,000 تومان
یک تخته 44,680,000 تومان
کودک با تخت 20,980,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,090,000 تومان
یک تخته 45,500,000 تومان
کودک با تخت 22,920,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,450,000 تومان
یک تخته 46,790,000 تومان
کودک با تخت 22,350,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Crystal Deluxe Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,820,000 تومان
یک تخته 47,350,000 تومان
کودک با تخت 22,540,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Orange County Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 36,450,000 تومان
یک تخته 47,790,000 تومان
کودک با تخت 23,350,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Mirage Park Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 36,570,000 تومان
یک تخته 47,730,000 تومان
کودک با تخت 23,660,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Amara Premier palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 38,430,000 تومان
یک تخته 50,520,000 تومان
کودک با تخت 24,590,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Adalya Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,770,000 تومان
یک تخته 57,280,000 تومان
کودک با تخت 26,510,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Miracle Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,870,000 تومان
یک تخته 60,680,000 تومان
کودک با تخت 27,310,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 46,170,000 تومان
یک تخته 62,130,000 تومان
کودک با تخت 28,460,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 46,610,000 تومان
یک تخته 63,530,000 تومان
کودک با تخت 27,930,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Limak Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 47,110,000 تومان
یک تخته 80,960,000 تومان
کودک با تخت 28,430,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Titanic Delux Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 48,090,000 تومان
یک تخته 65,760,000 تومان
کودک با تخت 28,670,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Nirvana Cosmopolitan آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 53,350,000 تومان
یک تخته 73,990,000 تومان
کودک با تخت 30,950,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Rixos Beldibi آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 55,170,000 تومان
یک تخته 83,820,000 تومان
کودک با تخت 32,960,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Selectum Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 55,850,000 تومان
یک تخته 82,190,000 تومان
کودک با تخت 32,150,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Susesi Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 57,280,000 تومان
یک تخته 79,040,000 تومان
کودک با تخت 33,770,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Royal Seginus Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 58,150,000 تومان
یک تخته 80,100,000 تومان
کودک با تخت 34,450,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Royal Holiday Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 58,150,000 تومان
یک تخته 80,100,000 تومان
کودک با تخت 34,450,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 59,750,000 تومان
یک تخته 83,000,000 تومان
کودک با تخت 34,750,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Delphin Be Grand Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 60,470,000 تومان
یک تخته 84,830,000 تومان
کودک با تخت 34,360,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Delphin Imperial Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 63,620,000 تومان
یک تخته 88,650,000 تومان
کودک با تخت 36,840,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Rixos Sungate آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 68,550,000 تومان
یک تخته 96,450,000 تومان
کودک با تخت 38,900,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل The Land Of Legends Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 68,980,000 تومان
یک تخته 96,700,000 تومان
کودک با تخت 39,520,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Titanic Mardan Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 71,040,000 تومان
یک تخته 99,690,000 تومان
کودک با تخت 40,650,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Voyage Belek Golf & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 72,900,000 تومان
یک تخته 120,220,000 تومان
کودک با تخت 41,580,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Rixos Downtown آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 73,400,000 تومان
یک تخته 114,810,000 تومان
کودک با تخت 42,080,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Barut lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 78,980,000 تومان
یک تخته 111,350,000 تومان
کودک با تخت 44,870,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Rixos Premium Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 114,690,000 تومان
یک تخته 164,910,000 تومان
کودک با تخت 62,720,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Maxx Royal Belek Golf آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 150,250,000 تومان
یک تخته 261,850,000 تومان
کودک با تخت 78,750,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: تیلویند ایرلاینز
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا
ایرلاین: تیلویند ایرلاینز

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور