۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور استانبول نوروز 1402 - با پرواز معراج

هتل Grand Milan استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,480,000 تومان
یک تخته 15,290,000 تومان
کودک با تخت 12,380,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Malkoc استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,220,000 تومان
یک تخته 16,280,000 تومان
کودک با تخت 12,880,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Neva Flats استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,220,000 تومان
یک تخته 17,100,000 تومان
کودک با تخت 12,880,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل All Inn استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,220,000 تومان
یک تخته 17,100,000 تومان
کودک با تخت 12,880,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Fide استانبول

با صبحانه منطقه: بی اوغلو ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,460,000 تومان
یک تخته 17,600,000 تومان
کودک با تخت 12,880,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Reydel استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,630,000 تومان
یک تخته 17,930,000 تومان
کودک با تخت 13,040,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Grand Liza استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,800,000 تومان
یک تخته 18,260,000 تومان
کودک با تخت 13,040,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Cumbali Plaza استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,960,000 تومان
یک تخته 18,590,000 تومان
کودک با تخت 12,880,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Taksim Trust استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,960,000 تومان
یک تخته 18,590,000 تومان
کودک با تخت 12,880,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Monopol استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,960,000 تومان
یک تخته 18,590,000 تومان
کودک با تخت 13,210,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Atro استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,460,000 تومان
یک تخته 19,580,000 تومان
کودک با تخت 13,040,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل White Monarch استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,460,000 تومان
یک تخته 19,580,000 تومان
کودک با تخت 12,880,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Actual Life استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,620,000 تومان
یک تخته 19,910,000 تومان
کودک با تخت 13,040,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Taksim Terrace استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,870,000 تومان
یک تخته 20,400,000 تومان
کودک با تخت 14,530,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Grand Hilarium استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,440,000 تومان
یک تخته 21,560,000 تومان
کودک با تخت 12,880,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Grand Halic استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,440,000 تومان
یک تخته 21,560,000 تومان
کودک با تخت 12,880,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Cartoon استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,780,000 تومان
یک تخته 22,220,000 تومان
کودک با تخت 12,720,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Euro Plaza استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,940,000 تومان
یک تخته 22,550,000 تومان
کودک با تخت 13,700,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Grand Star استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,940,000 تومان
یک تخته 22,550,000 تومان
کودک با تخت 13,700,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Taxim Express استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,270,000 تومان
یک تخته 23,210,000 تومان
کودک با تخت 13,700,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Pera Rose استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,350,000 تومان
یک تخته 23,380,000 تومان
کودک با تخت 15,360,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Nova Plaza Park استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,440,000 تومان
یک تخته 23,540,000 تومان
کودک با تخت 15,660,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Taxim Town استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,440,000 تومان
یک تخته 23,540,000 تومان
کودک با تخت 13,700,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Palazzo Donizetti استانبول

با صبحانه منطقه بی اوغلو ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,520,000 تومان
یک تخته 23,380,000 تومان
کودک با تخت 14,530,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل City Center استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,520,000 تومان
یک تخته 23,720,000 تومان
کودک با تخت 13,000,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Feronya استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,760,000 تومان
یک تخته 24,200,000 تومان
کودک با تخت 13,870,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Seminal استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,760,000 تومان
یک تخته 24,040,000 تومان
کودک با تخت 13,040,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Cher استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,100,000 تومان
یک تخته 24,860,000 تومان
کودک با تخت 13,870,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Jaff Hotel Nisantasi استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,180,000 تومان
یک تخته 25,020,000 تومان
کودک با تخت 14,530,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل Grand de Pera استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,260,000 تومان
یک تخته 25,190,000 تومان
کودک با تخت 15,520,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

هتل The Peak استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,420,000 تومان
یک تخته 25,520,000 تومان
کودک با تخت 14,530,000 تومان
کودک بدون تخت 10,930,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: معراج
مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
فرودگاه مقصد: استانبول
ایرلاین: معراج

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور