۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور استانبول (4 شب) - پرواز قشم ایر

هتل Grand Milan استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,210,000 تومان
یک تخته 16,990,000 تومان
کودک با تخت 11,590,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Reydel استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,210,000 تومان
یک تخته 16,990,000 تومان
کودک با تخت 11,810,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Fide استانبول

با صبحانه منطقه: بی اوغلو ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,750,000 تومان
یک تخته 18,070,000 تومان
کودک با تخت 11,590,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Oriella استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,070,000 تومان
یک تخته 18,720,000 تومان
کودک با تخت 12,240,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Monopol استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,400,000 تومان
یک تخته 19,370,000 تومان
کودک با تخت 11,810,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Atro استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,260,000 تومان
یک تخته 21,090,000 تومان
کودک با تخت 11,590,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Actual Life استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,690,000 تومان
یک تخته 21,960,000 تومان
کودک با تخت 12,670,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Park Star Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,800,000 تومان
یک تخته 22,170,000 تومان
کودک با تخت 12,670,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Dora استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,910,000 تومان
یک تخته 22,390,000 تومان
کودک با تخت 11,810,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Pera Rose استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,130,000 تومان
یک تخته 22,820,000 تومان
کودک با تخت 12,670,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل New City استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,130,000 تومان
یک تخته 22,820,000 تومان
کودک با تخت 11,810,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Tulip Pera استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,210,000 تومان
یک تخته 24,980,000 تومان
کودک با تخت 12,670,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Taxim Express استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,210,000 تومان
یک تخته 24,980,000 تومان
کودک با تخت 12,670,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Euro Plaza استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,310,000 تومان
یک تخته 25,200,000 تومان
کودک با تخت 12,670,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل White Monarch استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,530,000 تومان
یک تخته 25,630,000 تومان
کودک با تخت 11,590,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Grand Star استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,640,000 تومان
یک تخته 25,850,000 تومان
کودک با تخت 12,890,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Grand Halic استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,750,000 تومان
یک تخته 26,060,000 تومان
کودک با تخت 11,810,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Taksim Star استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,750,000 تومان
یک تخته 26,060,000 تومان
کودک با تخت 12,890,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Feronya استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,850,000 تومان
یک تخته 26,280,000 تومان
کودک با تخت 12,890,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Nova Plaza Park استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,210,000 تومان
یک تخته 26,990,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Tango Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,290,000 تومان
یک تخته 27,140,000 تومان
کودک با تخت 12,890,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Eterno استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,290,000 تومان
یک تخته 27,140,000 تومان
کودک با تخت 15,050,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Cartoon استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,500,000 تومان
یک تخته 27,570,000 تومان
کودک با تخت 11,590,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Cher استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,830,000 تومان
یک تخته 28,220,000 تومان
کودک با تخت 12,670,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Crowne Plaza Harbiye استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,580,000 تومان
یک تخته 29,720,000 تومان
کودک با تخت 12,850,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Central Palace استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 21,090,000 تومان
یک تخته 32,760,000 تومان
کودک با تخت 12,890,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Richmond استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 22,430,000 تومان
یک تخته 35,420,000 تومان
کودک با تخت 16,040,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Grand Cevahir استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 22,610,000 تومان
یک تخته 33,620,000 تومان
کودک با تخت 12,670,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Titanic City استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 23,450,000 تومان
یک تخته 37,470,000 تومان
کودک با تخت 16,500,000 تومان
کودک بدون تخت 11,220,000 تومان

هتل Lazzoni استانبول

با صبحانه منطقه بی اوغلو ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 23,470,000 تومان
یک تخته 37,510,000 تومان
کودک با تخت 16,130,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Occidental Taksim استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 24,480,000 تومان
یک تخته 38,610,000 تومان
کودک با تخت 16,270,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Holiday Inn Sisli استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 24,930,000 تومان
یک تخته 40,440,000 تومان
کودک با تخت 18,550,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

هتل Elite World استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 27,440,000 تومان
یک تخته 43,170,000 تومان
کودک با تخت 15,130,000 تومان
کودک بدون تخت 9,400,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: قشم ایر
مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
فرودگاه مقصد: استانبول
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور