۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور استانبول (3 شب) - پرواز قشم ایر

هتل Grand Milan استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,170,000 تومان
یک تخته 15,000,000 تومان
کودک با تخت 10,950,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Reydel استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,170,000 تومان
یک تخته 15,000,000 تومان
کودک با تخت 11,110,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Fide استانبول

با صبحانه منطقه: بی اوغلو ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,570,000 تومان
یک تخته 15,810,000 تومان
کودک با تخت 10,950,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Oriella استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,810,000 تومان
یک تخته 16,300,000 تومان
کودک با تخت 11,440,000 تومان
کودک بدون تخت 11,410,000 تومان

هتل Monopol استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,060,000 تومان
یک تخته 16,780,000 تومان
کودک با تخت 11,110,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Atro استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,700,000 تومان
یک تخته 18,080,000 تومان
کودک با تخت 10,950,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Actual Life استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,030,000 تومان
یک تخته 18,730,000 تومان
کودک با تخت 11,760,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Park Star Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,110,000 تومان
یک تخته 18,890,000 تومان
کودک با تخت 11,760,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Dora استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,190,000 تومان
یک تخته 19,050,000 تومان
کودک با تخت 11,110,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Pera Rose استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,350,000 تومان
یک تخته 19,370,000 تومان
کودک با تخت 11,760,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل New City استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,350,000 تومان
یک تخته 19,370,000 تومان
کودک با تخت 11,110,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Taxim Express استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,160,000 تومان
یک تخته 20,990,000 تومان
کودک با تخت 11,760,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Tulip Pera استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,160,000 تومان
یک تخته 20,990,000 تومان
کودک با تخت 11,760,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Euro Plaza استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,240,000 تومان
یک تخته 21,160,000 تومان
کودک با تخت 11,760,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل White Monarch استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,410,000 تومان
یک تخته 21,480,000 تومان
کودک با تخت 10,950,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Grand Star استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,490,000 تومان
یک تخته 21,640,000 تومان
کودک با تخت 11,920,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Taksim Star استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,570,000 تومان
یک تخته 21,800,000 تومان
کودک با تخت 11,920,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Grand Halic استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,570,000 تومان
یک تخته 21,800,000 تومان
کودک با تخت 11,110,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Feronya استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,650,000 تومان
یک تخته 21,970,000 تومان
کودک با تخت 11,920,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Nova Plaza Park استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,910,000 تومان
یک تخته 22,500,000 تومان
کودک با تخت 12,750,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Eterno استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,970,000 تومان
یک تخته 22,610,000 تومان
کودک با تخت 13,540,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Tango Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,970,000 تومان
یک تخته 22,610,000 تومان
کودک با تخت 11,920,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Cartoon استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,130,000 تومان
یک تخته 22,940,000 تومان
کودک با تخت 10,950,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Cher استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,380,000 تومان
یک تخته 23,420,000 تومان
کودک با تخت 11,760,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Crowne Plaza Harbiye استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,940,000 تومان
یک تخته 24,550,000 تومان
کودک با تخت 11,890,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Central Palace استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,080,000 تومان
یک تخته 26,830,000 تومان
کودک با تخت 11,920,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Richmond استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,080,000 تومان
یک تخته 28,820,000 تومان
کودک با تخت 14,290,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Grand Cevahir استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,210,000 تومان
یک تخته 27,470,000 تومان
کودک با تخت 11,760,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Titanic City استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,850,000 تومان
یک تخته 30,360,000 تومان
کودک با تخت 14,630,000 تومان
کودک بدون تخت 10,670,000 تومان

هتل Lazzoni استانبول

با صبحانه منطقه بی اوغلو ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,860,000 تومان
یک تخته 30,390,000 تومان
کودک با تخت 14,350,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Occidental Taksim استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 20,620,000 تومان
یک تخته 31,220,000 تومان
کودک با تخت 14,460,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Holiday Inn Sisli استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 20,960,000 تومان
یک تخته 32,590,000 تومان
کودک با تخت 16,170,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

هتل Elite World استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 22,840,000 تومان
یک تخته 34,640,000 تومان
کودک با تخت 13,610,000 تومان
کودک بدون تخت 9,300,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: قشم ایر
مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
فرودگاه مقصد: استانبول
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور