۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور بدروم ویژه 16 شهریور (6 شب) - پرواز ایران ایر تور (پرواز مستقیم)

هتل Bodrum Beach بدروم

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,780,000 تومان
یک تخته 38,380,000 تومان
کودک با تخت 26,830,000 تومان
کودک بدون تخت 25,900,000 تومان

هتل Afytos Hotel بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,750,000 تومان
یک تخته 51,970,000 تومان
کودک با تخت 32,330,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Phoenix Sun بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,740,000 تومان
یک تخته 53,950,000 تومان
کودک با تخت 32,580,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Smart Holiday بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,400,000 تومان
یک تخته 55,270,000 تومان
کودک با تخت 32,750,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل The Hello بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,390,000 تومان
یک تخته 50,320,000 تومان
کودک با تخت 32,990,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Smart Stay Beach بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,030,000 تومان
یک تخته 54,280,000 تومان
کودک با تخت 33,650,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Otium Park بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,030,000 تومان
یک تخته 60,050,000 تومان
کودک با تخت 33,650,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Riva Bodrum بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,020,000 تومان
یک تخته 61,010,000 تومان
کودک با تخت 33,900,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Mandarin Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,350,000 تومان
یک تخته 56,260,000 تومان
کودک با تخت 33,980,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Kadikale Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,970,000 تومان
یک تخته 63,190,000 تومان
کودک با تخت 35,140,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Azure by Yelken بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,970,000 تومان
یک تخته 63,190,000 تومان
کودک با تخت 35,140,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل MyElla بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,970,000 تومان
یک تخته 74,410,000 تومان
کودک با تخت 35,140,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Labranda Tmt بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,630,000 تومان
یک تخته 64,180,000 تومان
کودک با تخت 35,300,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Diamond بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,290,000 تومان
یک تخته 77,050,000 تومان
کودک با تخت 35,470,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Club Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,620,000 تومان
یک تخته 77,710,000 تومان
کودک با تخت 35,550,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Royal Asarlik بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,950,000 تومان
یک تخته 66,160,000 تومان
کودک با تخت 35,630,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Main Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,930,000 تومان
یک تخته 82,330,000 تومان
کودک با تخت 36,130,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Duja بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,580,000 تومان
یک تخته 85,630,000 تومان
کودک با تخت 36,540,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Very Chic بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,910,000 تومان
یک تخته 86,290,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Blue Dreams بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 59,890,000 تومان
یک تخته 75,070,000 تومان
کودک با تخت 37,120,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Selectum Colours بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,550,000 تومان
یک تخته 76,060,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Salmakis بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,880,000 تومان
یک تخته 76,550,000 تومان
کودک با تخت 37,370,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل La Blanch Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 62,200,000 تومان
یک تخته 78,530,000 تومان
کودک با تخت 37,700,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Yasmin Resort بدروم _ Myndos Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 62,200,000 تومان
یک تخته 94,870,000 تومان
کودک با تخت 37,700,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Kairaba Imperial بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 64,180,000 تومان
یک تخته 78,530,000 تومان
کودک با تخت 38,190,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Sianji Well Being بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 71,440,000 تومان
یک تخته 92,390,000 تومان
کودک با تخت 40,010,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Baia بدروم - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 72,760,000 تومان
یک تخته 115,990,000 تومان
کودک با تخت 40,340,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Kefaluka بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 73,420,000 تومان
یک تخته 95,360,000 تومان
کودک با تخت 40,500,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل La Blanche Island بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 74,080,000 تومان
یک تخته 118,630,000 تومان
کودک با تخت 40,670,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Be Premium بودروم - Studio

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 86,620,000 تومان
یک تخته 126,580,000 تومان
کودک با تخت 43,800,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Be Premium بدروم - Sup Sea View

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 87,610,000 تومان
یک تخته 128,270,000 تومان
کودک با تخت 44,050,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Vogue بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 93,220,000 تومان
یک تخته 125,060,000 تومان
کودک با تخت 45,450,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Rixos Premium بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 112,690,000 تومان
یک تخته 154,270,000 تومان
کودک با تخت 50,320,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

هتل Titanic Luxury Collection بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 122,260,000 تومان
یک تخته 196,440,000 تومان
کودک با تخت 52,710,000 تومان
کودک بدون تخت 26,900,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه میلاس-بدروم
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور