۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور بدروم ویژه 30 شهریور (6 شب) - پرواز ایران ایر تور (پرواز مستقیم)

هتل Afytos Hotel بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,270,000 تومان
یک تخته 34,450,000 تومان
کودک با تخت 24,400,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Bodrum Beach بدروم

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,940,000 تومان
یک تخته 37,340,000 تومان
کودک با تخت 24,740,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل The Hello بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,960,000 تومان
یک تخته 43,390,000 تومان
کودک با تخت 26,250,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Phoenix Sun بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,950,000 تومان
یک تخته 38,160,000 تومان
کودک با تخت 27,750,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Ayaz Aqua بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,430,000 تومان
یک تخته 46,360,000 تومان
کودک با تخت 28,460,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Smart Holiday بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,630,000 تومان
یک تخته 46,730,000 تومان
کودک با تخت 28,590,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Yelken Mandalinci بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,040,000 تومان
یک تخته 45,080,000 تومان
کودک با تخت 28,770,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Smart Stay Beach بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,640,000 تومان
یک تخته 46,130,000 تومان
کودک با تخت 29,090,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Mandarin Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,660,000 تومان
یک تخته 45,220,000 تومان
کودک با تخت 30,100,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Kadikale Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,010,000 تومان
یک تخته 57,480,000 تومان
کودک با تخت 31,270,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Club Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,160,000 تومان
یک تخته 59,830,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Royal Asarlik بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,770,000 تومان
یک تخته 51,410,000 تومان
کودک با تخت 32,130,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل MyElla بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,030,000 تومان
یک تخته 51,770,000 تومان
کودک با تخت 32,280,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Azure by Yelken بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,380,000 تومان
یک تخته 62,270,000 تومان
کودک با تخت 32,440,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Main Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,380,000 تومان
یک تخته 62,270,000 تومان
کودک با تخت 32,440,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Blue Dreams بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,710,000 تومان
یک تخته 55,800,000 تومان
کودک با تخت 33,630,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل La Blanch Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,060,000 تومان
یک تخته 86,650,000 تومان
کودک با تخت 34,300,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Arin Resort بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,400,000 تومان
یک تخته 72,270,000 تومان
کودک با تخت 34,970,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Duja بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,400,000 تومان
یک تخته 62,320,000 تومان
کودک با تخت 34,970,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Labranda Tmt بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,740,000 تومان
یک تخته 62,860,000 تومان
کودک با تخت 35,140,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Selectum Colours بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,750,000 تومان
یک تخته 64,470,000 تومان
کودک با تخت 35,640,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Diamond بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,120,000 تومان
یک تخته 65,090,000 تومان
کودک با تخت 35,800,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Yasmin Resort بدروم _ Myndos Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,420,000 تومان
یک تخته 76,300,000 تومان
کودک با تخت 35,980,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Samara (Standard Land View) بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,030,000 تومان
یک تخته 63,800,000 تومان
کودک با تخت 36,260,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Very Chic بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,780,000 تومان
یک تخته 73,950,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل La Blanche Island بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,460,000 تومان
یک تخته 70,420,000 تومان
کودک با تخت 38,500,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Salmakis بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,930,000 تومان
یک تخته 80,880,000 تومان
کودک با تخت 38,710,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Kefaluka بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,240,000 تومان
یک تخته 78,160,000 تومان
کودک با تخت 38,860,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Kairaba Imperial بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,470,000 تومان
یک تخته 88,390,000 تومان
کودک با تخت 39,000,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Sianji Well Being بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,470,000 تومان
یک تخته 88,390,000 تومان
کودک با تخت 39,000,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Baia بدروم - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,470,000 تومان
یک تخته 90,410,000 تومان
کودک با تخت 39,510,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Be Premium بودروم - Studio

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 72,270,000 تومان
یک تخته 107,080,000 تومان
کودک با تخت 47,400,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Be Premium بدروم - Sup Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 73,610,000 تومان
یک تخته 99,150,000 تومان
کودک با تخت 48,070,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Vogue Bodrum (Anex Room) بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 74,280,000 تومان
یک تخته 100,150,000 تومان
کودک با تخت 48,410,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Vogue Bodrum (Superior Land) بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 78,310,000 تومان
یک تخته 106,200,000 تومان
کودک با تخت 50,430,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Vogue Bodrum (Superior Sea View) بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 86,380,000 تومان
یک تخته 118,300,000 تومان
کودک با تخت 54,460,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Titanic Luxury Collection بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 86,710,000 تومان
یک تخته 118,800,000 تومان
کودک با تخت 54,630,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Rixos Premium بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 92,430,000 تومان
یک تخته 148,340,000 تومان
کودک با تخت 57,480,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه میلاس-بدروم
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور