۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور بدروم ویژه 9 شهریور (6 شب) - پرواز ایران ایر تور (پرواز مستقیم)

هتل Bodrum Beach بدروم

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,620,000 تومان
یک تخته 41,680,000 تومان
کودک با تخت 26,060,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Afytos Hotel بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,300,000 تومان
یک تخته 48,060,000 تومان
کودک با تخت 27,480,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Phoenix Sun بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,970,000 تومان
یک تخته 49,400,000 تومان
کودک با تخت 27,650,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Smart Stay Beach بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,650,000 تومان
یک تخته 45,710,000 تومان
کودک با تخت 28,070,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل The Hello بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,010,000 تومان
یک تخته 50,750,000 تومان
کودک با تخت 28,910,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Riva Bodrum بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,350,000 تومان
یک تخته 57,480,000 تومان
کودک با تخت 28,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Mandarin Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,680,000 تومان
یک تخته 57,200,000 تومان
کودک با تخت 29,070,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Otium Park بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,020,000 تومان
یک تخته 52,260,000 تومان
کودک با تخت 29,160,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Azure by Yelken بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,710,000 تومان
یک تخته 57,800,000 تومان
کودک با تخت 30,080,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Diamond بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,730,000 تومان
یک تخته 72,920,000 تومان
کودک با تخت 30,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل MyElla بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,070,000 تومان
یک تخته 61,330,000 تومان
کودک با تخت 30,670,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Royal Asarlik بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,400,000 تومان
یک تخته 61,830,000 تومان
کودک با تخت 30,750,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Kadikale Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,750,000 تومان
یک تخته 76,950,000 تومان
کودک با تخت 31,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Labranda Tmt بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,750,000 تومان
یک تخته 76,950,000 تومان
کودک با تخت 31,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Very Chic بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,430,000 تومان
یک تخته 67,880,000 تومان
کودک با تخت 31,760,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Club Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,120,000 تومان
یک تخته 87,710,000 تومان
کودک با تخت 32,430,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Selectum Colours بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,130,000 تومان
یک تخته 76,690,000 تومان
کودک با تخت 32,690,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Yasmin Resort بدروم _ Myndos Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,470,000 تومان
یک تخته 73,930,000 تومان
کودک با تخت 32,770,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Main Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,800,000 تومان
یک تخته 74,430,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 4,000,000 تومان

هتل Kairaba Imperial بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,140,000 تومان
یک تخته 91,740,000 تومان
کودک با تخت 32,940,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Blue Dreams بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,140,000 تومان
یک تخته 74,940,000 تومان
کودک با تخت 32,940,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل La Blanch Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 59,820,000 تومان
یک تخته 77,460,000 تومان
کودک با تخت 33,360,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Salmakis بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,830,000 تومان
یک تخته 99,130,000 تومان
کودک با تخت 33,860,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Sianji Well Being بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 67,210,000 تومان
یک تخته 88,550,000 تومان
کودک با تخت 35,210,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Baia بدروم - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 68,550,000 تومان
یک تخته 112,570,000 تومان
کودک با تخت 35,540,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Kefaluka بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 69,230,000 تومان
یک تخته 91,570,000 تومان
کودک با تخت 35,710,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل La Blanche Island بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 73,260,000 تومان
یک تخته 121,980,000 تومان
کودک با تخت 36,720,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Be Premium بودروم - Studio

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 86,700,000 تومان
یک تخته 130,210,000 تومان
کودک با تخت 40,080,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Be Premium بدروم - Sup Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 88,380,000 تومان
یک تخته 133,070,000 تومان
کودک با تخت 40,500,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Vogue بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 94,090,000 تومان
یک تخته 128,870,000 تومان
کودک با تخت 41,930,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Titanic Luxury Collection بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 118,950,000 تومان
یک تخته 166,160,000 تومان
کودک با تخت 48,140,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Rixos Premium بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 120,300,000 تومان
یک تخته 196,910,000 تومان
کودک با تخت 48,480,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه میلاس-بدروم
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور