۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور تفلیس بهار 1402 (3 شب) - پرواز قشم ایر

هتل Polo تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 7,640,000 تومان
یک تخته 8,500,000 تومان
کودک با تخت 7,640,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Elegant تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 7,820,000 تومان
یک تخته 8,840,000 تومان
کودک با تخت 7,820,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Isaka تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 7,900,000 تومان
یک تخته 9,010,000 تومان
کودک با تخت 7,640,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Rustaveli 36 by same تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,070,000 تومان
یک تخته 9,350,000 تومان
کودک با تخت 7,640,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Mika تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,070,000 تومان
یک تخته 9,350,000 تومان
کودک با تخت 7,640,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Georgian House تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,590,000 تومان
یک تخته 10,380,000 تومان
کودک با تخت 7,990,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Dalida تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,670,000 تومان
یک تخته 10,550,000 تومان
کودک با تخت 8,500,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Old City Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,780,000 تومان
یک تخته 12,770,000 تومان
کودک با تخت 8,500,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Neopol تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,040,000 تومان
یک تخته 13,290,000 تومان
کودک با تخت 8,500,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Elle Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,210,000 تومان
یک تخته 13,630,000 تومان
کودک با تخت 8,500,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Novous تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,210,000 تومان
یک تخته 13,630,000 تومان
کودک با تخت 9,350,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Lm Club تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,210,000 تومان
یک تخته 13,630,000 تومان
کودک با تخت 8,500,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل GNG تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,380,000 تومان
یک تخته 13,970,000 تومان
کودک با تخت 8,500,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Parma تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,380,000 تومان
یک تخته 13,970,000 تومان
کودک با تخت 9,010,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Ibis Budget تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,470,000 تومان
یک تخته 12,770,000 تومان
کودک با تخت 8,160,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Green Queen تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,640,000 تومان
یک تخته 14,480,000 تومان
کودک با تخت 8,500,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Magnolia تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,640,000 تومان
یک تخته 12,770,000 تومان
کودک با تخت 8,500,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Rustaveli Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,640,000 تومان
یک تخته 13,630,000 تومان
کودک با تخت 8,500,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل L Plaza تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,810,000 تومان
یک تخته 13,970,000 تومان
کودک با تخت 9,350,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Tbilisi Tower تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,810,000 تومان
یک تخته 13,970,000 تومان
کودک با تخت 8,500,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Aivani old تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,810,000 تومان
یک تخته 14,480,000 تومان
کودک با تخت 9,350,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Green Tower تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,060,000 تومان
یک تخته 13,630,000 تومان
کودک با تخت 8,500,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Residence Plaza تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,060,000 تومان
یک تخته 15,340,000 تومان
کودک با تخت 9,350,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Dolabauri تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,240,000 تومان
یک تخته 15,680,000 تومان
کودک با تخت 8,500,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Astoria تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,240,000 تومان
یک تخته 15,680,000 تومان
کودک با تخت 10,210,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Adamo تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,750,000 تومان
یک تخته 16,710,000 تومان
کودک با تخت 9,350,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Graphyca Hotel تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,830,000 تومان
یک تخته 15,510,000 تومان
کودک با تخت 8,160,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Golden Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,920,000 تومان
یک تخته 17,050,000 تومان
کودک با تخت 10,210,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Kalasi تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,920,000 تومان
یک تخته 16,190,000 تومان
کودک با تخت 11,060,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Radius تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,350,000 تومان
یک تخته 16,190,000 تومان
کودک با تخت 10,210,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Onyx تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,350,000 تومان
یک تخته 17,900,000 تومان
کودک با تخت 11,060,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Iveria Inn تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,600,000 تومان
یک تخته 17,560,000 تومان
کودک با تخت 10,210,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Ramada by Wyndham Tbilisi Old City تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,200,000 تومان
یک تخته 18,760,000 تومان
کودک با تخت 12,770,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Holiday Inn تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,770,000 تومان
یک تخته 23,030,000 تومان
کودک با تخت 13,630,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Iota تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,620,000 تومان
یک تخته 23,030,000 تومان
کودک با تخت 12,770,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل The Biltmore تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 21,580,000 تومان
یک تخته 36,370,000 تومان
کودک با تخت 18,760,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: قشم ایر
مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
فرودگاه مقصد: تفلیس
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور