۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور پوکت ویژه بهار (9 شب) - پرواز سلام ایر

هتل Jiraporn Hill Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 29,620,000 تومان
یک تخته 34,480,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Mirage Patong پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,100,000 تومان
یک تخته 35,450,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 26,890,000 تومان

هتل Phoenix Grand پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,100,000 تومان
یک تخته 35,450,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 26,890,000 تومان

هتل Patong Heritage پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 31,070,000 تومان
یک تخته 37,390,000 تومان
کودک با تخت 34,210,000 تومان
کودک بدون تخت 27,280,000 تومان

هتل The Ashlee Plaza Patong پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 31,070,000 تومان
یک تخته 37,390,000 تومان
کودک با تخت 34,210,000 تومان
کودک بدون تخت 27,280,000 تومان

هتل Ashlee Hub Patong پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 31,560,000 تومان
یک تخته 38,360,000 تومان
کودک با تخت 34,580,000 تومان
کودک بدون تخت 27,480,000 تومان

هتل Bauman Residence پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 31,560,000 تومان
یک تخته 38,360,000 تومان
کودک با تخت 30,050,000 تومان
کودک بدون تخت 27,480,000 تومان

هتل Andakira پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 31,560,000 تومان
یک تخته 38,360,000 تومان
کودک با تخت 34,580,000 تومان
کودک بدون تخت 27,480,000 تومان

هتل Fishermens Harbour Urban Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,530,000 تومان
یک تخته 40,310,000 تومان
کودک با تخت 33,450,000 تومان
کودک بدون تخت 27,870,000 تومان

هتل ibis پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,530,000 تومان
یک تخته 40,310,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 27,870,000 تومان

هتل Amata Patong پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,530,000 تومان
یک تخته 40,310,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 27,870,000 تومان

هتل Deevana Patong Resort & Spa پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 33,500,000 تومان
یک تخته 42,250,000 تومان
کودک با تخت 34,580,000 تومان
کودک بدون تخت 28,250,000 تومان

هتل Ramada Deevana پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 33,990,000 تومان
یک تخته 43,220,000 تومان
کودک با تخت 34,580,000 تومان
کودک بدون تخت 28,450,000 تومان

هتل Best Western Patong پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 33,990,000 تومان
یک تخته 43,220,000 تومان
کودک با تخت 34,580,000 تومان
کودک بدون تخت 28,450,000 تومان

هتل Sleep With Me پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 34,960,000 تومان
یک تخته 45,170,000 تومان
کودک با تخت 34,580,000 تومان
کودک بدون تخت 28,840,000 تومان

هتل Patong Bay Hill Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,450,000 تومان
یک تخته 46,140,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 29,030,000 تومان

هتل Patong Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 36,190,000 تومان
یک تخته 49,060,000 تومان
کودک با تخت 34,210,000 تومان
کودک بدون تخت 29,620,000 تومان

هتل Andamantra پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 36,420,000 تومان
یک تخته 48,080,000 تومان
کودک با تخت 33,830,000 تومان
کودک بدون تخت 29,420,000 تومان

هتل Deevana Plaza پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 36,420,000 تومان
یک تخته 48,570,000 تومان
کودک با تخت 37,230,000 تومان
کودک بدون تخت 29,420,000 تومان

هتل The Charm Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 36,420,000 تومان
یک تخته 48,570,000 تومان
کودک با تخت 37,230,000 تومان
کودک بدون تخت 29,420,000 تومان

هتل Royal Paradise پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 36,420,000 تومان
یک تخته 48,080,000 تومان
کودک با تخت 33,830,000 تومان
کودک بدون تخت 29,420,000 تومان

هتل Andaman Embrace پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 37,880,000 تومان
یک تخته 51,000,000 تومان
کودک با تخت 34,960,000 تومان
کودک بدون تخت 30,000,000 تومان

هتل The Natural Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 38,850,000 تومان
یک تخته 52,940,000 تومان
کودک با تخت 35,720,000 تومان
کودک بدون تخت 30,390,000 تومان

هتل Novotel Kamala پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 39,340,000 تومان
یک تخته 53,920,000 تومان
کودک با تخت 36,100,000 تومان
کودک بدون تخت 30,590,000 تومان

هتل The Kee Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 40,310,000 تومان
یک تخته 55,860,000 تومان
کودک با تخت 36,850,000 تومان
کودک بدون تخت 30,980,000 تومان

هتل Duangitt Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 41,770,000 تومان
یک تخته 58,780,000 تومان
کودک با تخت 37,990,000 تومان
کودک بدون تخت 31,560,000 تومان

هتل Oceanfront Beach Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 41,770,000 تومان
یک تخته 58,780,000 تومان
کودک با تخت 37,990,000 تومان
کودک بدون تخت 31,560,000 تومان

هتل Crest Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,740,000 تومان
یک تخته 60,720,000 تومان
کودک با تخت 38,740,000 تومان
کودک بدون تخت 31,950,000 تومان

هتل Thavorn Beach Village پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,740,000 تومان
یک تخته 60,720,000 تومان
کودک با تخت 38,740,000 تومان
کودک بدون تخت 31,950,000 تومان

Novotel Resort Patong Beach Phuket پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,200,000 تومان
یک تخته 63,640,000 تومان
کودک با تخت 39,880,000 تومان
کودک بدون تخت 32,530,000 تومان

هتل Diamond Cliff Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,650,000 تومان
یک تخته 66,550,000 تومان
کودک با تخت 41,010,000 تومان
کودک بدون تخت 33,110,000 تومان

هتل Mandarava Resort and Spa, Karon Beach پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 46,630,000 تومان
یک تخته 68,500,000 تومان
کودک با تخت 41,770,000 تومان
کودک بدون تخت 33,500,000 تومان

هتل Kalima پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 46,630,000 تومان
یک تخته 68,500,000 تومان
کودک با تخت 41,770,000 تومان
کودک بدون تخت 33,500,000 تومان

هتل Indigo پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 48,080,000 تومان
یک تخته 71,410,000 تومان
کودک با تخت 42,900,000 تومان
کودک بدون تخت 34,090,000 تومان

هتل Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 49,060,000 تومان
یک تخته 73,360,000 تومان
کودک با تخت 43,660,000 تومان
کودک بدون تخت 34,480,000 تومان

هتل Avista Grande Phuket Karon - MGallery - SHA Plus پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 50,030,000 تومان
یک تخته 75,300,000 تومان
کودک با تخت 44,410,000 تومان
کودک بدون تخت 34,860,000 تومان

هتل Grand Mercure پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 51,970,000 تومان
یک تخته 79,190,000 تومان
کودک با تخت 45,920,000 تومان
کودک بدون تخت 35,640,000 تومان

هتل Avista Hideaway پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 52,460,000 تومان
یک تخته 80,160,000 تومان
کودک با تخت 46,300,000 تومان
کودک بدون تخت 35,840,000 تومان

هتل Four Points by Sheraton پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 53,920,000 تومان
یک تخته 83,080,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان ض
کودک بدون تخت 36,420,000 تومان

هتل Amari پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 57,320,000 تومان
یک تخته 89,880,000 تومان
کودک با تخت 50,080,000 تومان
کودک بدون تخت 37,780,000 تومان

هتل Pullman Phuket Arcadia پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 57,800,000 تومان
یک تخته 90,850,000 تومان
کودک با تخت 50,460,000 تومان
کودک بدون تخت 37,970,000 تومان

هتل Le Meridien پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 58,780,000 تومان
یک تخته 92,800,000 تومان
کودک با تخت 51,220,000 تومان
کودک بدون تخت 38,360,000 تومان

هتل Hyatt Regency Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 59,750,000 تومان
یک تخته 94,740,000 تومان
کودک با تخت 51,970,000 تومان
کودک بدون تخت 38,750,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
مدت اقامت: 9 شب و 10 روز
فرودگاه مقصد: پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور