۰۲۱-۵۲۷۰۳

آنتالیا 1403 ویژه 18 فروردین (6 شب ) - پرواز ایران ایرتور

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,800,000 تومان
یک تخته 14,080,000 تومان
کودک با تخت 6,640,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Beldibi آنتالیا

با صبحانه بین کمر و آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,000,000 تومان
یک تخته 13,580,000 تومان
کودک با تخت 7,060,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Belkon Club آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,290,000 تومان
یک تخته 20,910,000 تومان
کودک با تخت 8,430,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,290,000 تومان
یک تخته 20,910,000 تومان
کودک با تخت 8,430,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Jura Hotels Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,690,000 تومان
یک تخته 21,510,000 تومان
کودک با تخت 8,490,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Amon Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,000,000 تومان
یک تخته 24,120,000 تومان
کودک با تخت 8,550,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Armas Kaplan Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,500,000 تومان
یک تخته 22,720,000 تومان
کودک با تخت 8,610,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Armas Gul Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,800,000 تومان
یک تخته 25,490,000 تومان
کودک با تخت 8,670,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Transatlantik Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,900,000 تومان
یک تخته 28,910,000 تومان
کودک با تخت 8,970,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Imperial Turkiz آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,310,000 تومان
یک تخته 26,940,000 تومان
کودک با تخت 9,030,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,110,000 تومان
یک تخته 30,960,000 تومان
کودک با تخت 9,150,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Amara comfort آنتالیا

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,510,000 تومان
یک تخته 31,640,000 تومان
کودک با تخت 9,210,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Transatlantik Resort & Spa آنتالیا

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,800,000 تومان
یک تخته 32,330,000 تومان
کودک با تخت 9,270,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Daima Biz آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,320,000 تومان
یک تخته 33,010,000 تومان
کودک با تخت 9,330,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,720,000 تومان
یک تخته 30,560,000 تومان
کودک با تخت 9,390,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Sealife Family Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,120,000 تومان
یک تخته 32,770,000 تومان
کودک با تخت 9,450,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Aydin Bey Queen آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,120,000 تومان
یک تخته 39,200,000 تومان
کودک با تخت 9,450,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,120,000 تومان
یک تخته 31,160,000 تومان
کودک با تخت 9,450,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,520,000 تومان
یک تخته 35,060,000 تومان
کودک با تخت 9,510,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Limak Limra آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,520,000 تومان
یک تخته 33,410,000 تومان
کودک با تخت 9,510,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Porto Bello آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,920,000 تومان
یک تخته 34,050,000 تومان
کودک با تخت 9,570,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,130,000 تومان
یک تخته 35,980,000 تومان
کودک با تخت 9,750,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Crystal Deluxe Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,130,000 تومان
یک تخته 34,170,000 تومان
کودک با تخت 9,750,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Aska Lara River Suite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,930,000 تومان
یک تخته 35,380,000 تومان
کودک با تخت 9,870,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان
anix

هتل Orange County Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,340,000 تومان
یک تخته 39,840,000 تومان
کودک با تخت 9,930,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Corendon Playa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,340,000 تومان
یک تخته 41,770,000 تومان
کودک با تخت 9,930,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Aska Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,940,000 تومان
یک تخته 38,400,000 تومان
کودک با تخت 10,180,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان
MAIN

هتل Selectum Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,940,000 تومان
یک تخته 40,490,000 تومان
کودک با تخت 10,180,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Mirage Park Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,150,000 تومان
یک تخته 44,630,000 تومان
کودک با تخت 10,360,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Crystal Centro آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,150,000 تومان
یک تخته 40,200,000 تومان
کودک با تخت 10,360,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Amara Luxury Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,150,000 تومان
یک تخته 44,630,000 تومان
کودک با تخت 10,360,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Fame Residence Lara and SPA آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,360,000 تومان
یک تخته 42,010,000 تومان
کودک با تخت 10,540,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Juju Premier Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,560,000 تومان
یک تخته 42,010,000 تومان
کودک با تخت 10,720,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Ic Santai Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,370,000 تومان
یک تخته 45,030,000 تومان
کودک با تخت 10,840,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Ic Green Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,970,000 تومان
یک تخته 47,440,000 تومان
کودک با تخت 11,080,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Bellis Deluxe آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,970,000 تومان
یک تخته 55,520,000 تومان
کودک با تخت 11,080,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,780,000 تومان
یک تخته 54,190,000 تومان
کودک با تخت 11,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Adalya Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,180,000 تومان
یک تخته 49,250,000 تومان
کودک با تخت 11,260,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Melas Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,580,000 تومان
یک تخته 49,850,000 تومان
کودک با تخت 11,320,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Royal Wings Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,980,000 تومان
یک تخته 50,460,000 تومان
کودک با تخت 11,380,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Swandor Topkapi Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,390,000 تومان
یک تخته 59,860,000 تومان
کودک با تخت 11,440,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Selectum Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,790,000 تومان
یک تخته 54,640,000 تومان
کودک با تخت 11,500,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Rixos Sungate آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,590,000 تومان
یک تخته 52,870,000 تومان
کودک با تخت 11,620,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Liberty Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,400,000 تومان
یک تخته 54,070,000 تومان
کودک با تخت 11,740,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Rixos Premium Tekirova آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,000,000 تومان
یک تخته 72,970,000 تومان
کودک با تخت 11,980,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Spice Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,420,000 تومان
یک تخته 60,100,000 تومان
کودک با تخت 12,350,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Susesi Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,830,000 تومان
یک تخته 63,720,000 تومان
کودک با تخت 12,710,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,830,000 تومان
یک تخته 63,720,000 تومان
کودک با تخت 12,710,000 تومان
کودک بدون تخت 7,900,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور