۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا ویژه نوروز (8شب) با پرواز سان اکسپرس

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,790,000 تومان
یک تخته 36,490,000 تومان
کودک با تخت 28,990,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Belkon Club آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,490,000 تومان
یک تخته 37,590,000 تومان
کودک با تخت 29,290,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,590,000 تومان
یک تخته 48,190,000 تومان
کودک با تخت 32,390,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,990,000 تومان
یک تخته 48,790,000 تومان
کودک با تخت 32,590,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Limak Limra آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,390,000 تومان
یک تخته 51,090,000 تومان
کودک با تخت 33,290,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Crystal Deluxe Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,190,000 تومان
یک تخته 53,990,000 تومان
کودک با تخت 34,190,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Kaya Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,190,000 تومان
یک تخته 53,990,000 تومان
کودک با تخت 34,190,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Limak Arcadia آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,390,000 تومان
یک تخته 55,890,000 تومان
کودک با تخت 34,790,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Megasaray Westbeach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,390,000 تومان
یک تخته 53,990,000 تومان
کودک با تخت 34,790,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Sherwood Dreams آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,590,000 تومان
یک تخته 59,890,000 تومان
کودک با تخت 35,390,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Crystal Sunset side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,390,000 تومان
یک تخته 59,090,000 تومان
کودک با تخت 35,790,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,190,000 تومان
یک تخته 65,990,000 تومان
کودک با تخت 37,190,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Ic Green Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,900,000 تومان
یک تخته 67,390,000 تومان
کودک با تخت 37,590,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,990,000 تومان
یک تخته 67,390,000 تومان
کودک با تخت 37,590,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,190,000 تومان
یک تخته 69,390,000 تومان
کودک با تخت 381,900,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Limak Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,190,000 تومان
یک تخته 69,390,000 تومان
کودک با تخت 38,190,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Rixos Beldibi آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,190,000 تومان
یک تخته 72,790,000 تومان
کودک با تخت 39,190,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Selectum Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,990,000 تومان
یک تخته 74,190,000 تومان
کودک با تخت 39,590,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Royal Holiday Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,990,000 تومان
یک تخته 74,190,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Rixos Downtown آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,390,000 تومان
یک تخته 74,790,000 تومان
کودک با تخت 39,790,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Titanic Delux Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,190,000 تومان
یک تخته 76,190,000 تومان
کودک با تخت 40,190,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,190,000 تومان
یک تخته 82,790,000 تومان
کودک با تخت 41,190,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Susesi Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,190,000 تومان
یک تخته 79,190,000 تومان
کودک با تخت 43,190,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Kaya Palazzo Golf Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,190,000 تومان
یک تخته 82,790,000 تومان
کودک با تخت 43,190,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Gloria Verde Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,190,000 تومان
یک تخته 82,790,000 تومان
کودک با تخت 43,190,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Cornelia Diamond Golf Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,190,000 تومان
یک تخته 86,390,000 تومان
کودک با تخت 43,190,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,190,000 تومان
یک تخته 86,390,000 تومان
کودک با تخت 43,190,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Delphin Be Grand Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 64,790,000 تومان
یک تخته 92,490,000 تومان
کودک با تخت 47,990,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Delphin Imperial Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 66,390,000 تومان
یک تخته 95,190,000 تومان
کودک با تخت 48,790,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Gloria Golf Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 67,190,000 تومان
یک تخته 92,390,000 تومان
کودک با تخت 46,190,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

هتل Voyage Belek Golf & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 76,690,000 تومان
یک تخته 112,690,000 تومان
کودک با تخت 50,890,000 تومان
کودک بدون تخت 29,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سان اکسپرس
مدت اقامت: 8 شب و 9 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا
ایرلاین: سان اکسپرس

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور