۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا ویژه 1 تیر (۶ شب) - پرواز ایران ایر تور

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,080,000 تومان
یک تخته 20,670,000 تومان
کودک با تخت 16,850,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Himeros Beach Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,190,000 تومان
یک تخته 19,550,000 تومان
کودک با تخت 16,850,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Rios Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,220,000 تومان
یک تخته 26,400,000 تومان
کودک با تخت 16,850,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Royal Towers Kiris آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,890,000 تومان
یک تخته 25,930,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,150,000 تومان
یک تخته 28,500,000 تومان
کودک با تخت 16,850,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Perre Art آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,590,000 تومان
یک تخته 38,700,000 تومان
کودک با تخت 22,170,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Transatlantik Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,300,000 تومان
یک تخته 35,070,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Jura Hotels Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,990,000 تومان
یک تخته 34,160,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Fore Resort Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,290,000 تومان
یک تخته 41,050,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Daima Biz آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,150,000 تومان
یک تخته 45,050,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Perre La Mer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,310,000 تومان
یک تخته 50,120,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,310,000 تومان
یک تخته 44,480,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Armas Gul Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,550,000 تومان
یک تخته 42,710,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Imperial Sunland آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,640,000 تومان
یک تخته 46,960,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Transatlantik Resort & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,450,000 تومان
یک تخته 47,900,000 تومان
کودک با تخت 20,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Amon Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,110,000 تومان
یک تخته 51,310,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Sea Life Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,780,000 تومان
یک تخته 50,300,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Grand Ring آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,850,000 تومان
یک تخته 47,380,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Meder Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,120,000 تومان
یک تخته 52,590,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,450,000 تومان
یک تخته 44,500,000 تومان
کودک با تخت 20,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Karmir Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,680,000 تومان
یک تخته 53,620,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Sealife Family Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,470,000 تومان
یک تخته 54,870,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Miarosa Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,690,000 تومان
یک تخته 55,330,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,030,000 تومان
یک تخته 50,790,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Aydin Bey Queen آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,360,000 تومان
یک تخته 59,170,000 تومان
کودک با تخت 23,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,470,000 تومان
یک تخته 64,350,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Amara comfort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,700,000 تومان
یک تخته 51,800,000 تومان
کودک با تخت 23,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Orange County Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,700,000 تومان
یک تخته 64,910,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,700,000 تومان
یک تخته 51,800,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Corendon Playa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,700,000 تومان
یک تخته 64,910,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Sherwood Suites Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,760,000 تومان
یک تخته 59,810,000 تومان
کودک با تخت 23,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Porto Bello آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,810,000 تومان
یک تخته 57,150,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Wind of Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,550,000 تومان
یک تخته 56,580,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Aska Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,510,000 تومان
یک تخته 64,930,000 تومان
کودک با تخت 27,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Amara Luxury Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,670,000 تومان
یک تخته 70,380,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Juju Premier Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,860,000 تومان
یک تخته 77,110,000 تومان
کودک با تخت 23,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,870,000 تومان
یک تخته 64,010,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Baia Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,430,000 تومان
یک تخته 75,390,000 تومان
کودک با تخت 23,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,140,000 تومان
یک تخته 73,490,000 تومان
کودک با تخت 27,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Concorde Deluxe Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 64,570,000 تومان
یک تخته 90,610,000 تومان
کودک با تخت 27,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Titanic Delux Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 73,980,000 تومان
یک تخته 104,720,000 تومان
کودک با تخت 27,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه دنیزلی کاردیک
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور