۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا ویژه 2 شهریور (۶ شب) - پرواز ایران ایر تور

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,590,000 تومان
یک تخته 22,370,000 تومان
کودک با تخت 14,240,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Himeros Beach Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,020,000 تومان
یک تخته 25,780,000 تومان
کودک با تخت 16,870,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Rios Latte Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,660,000 تومان
یک تخته 30,530,000 تومان
کودک با تخت 17,860,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Royal Towers Kiris آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,500,000 تومان
یک تخته 38,160,000 تومان
کودک با تخت 19,350,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Club Jovia Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,120,000 تومان
یک تخته 38,160,000 تومان
کودک با تخت 19,350,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Jura Hotels Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,430,000 تومان
یک تخته 40,830,000 تومان
کودک با تخت 20,040,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Perre Art آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,400,000 تومان
یک تخته 51,220,000 تومان
کودک با تخت 20,930,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,390,000 تومان
یک تخته 49,440,000 تومان
کودک با تخت 21,230,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Perre La Mer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,390,000 تومان
یک تخته 53,200,000 تومان
کودک با تخت 21,230,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Fore Resort Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,380,000 تومان
یک تخته 51,220,000 تومان
کودک با تخت 21,520,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Transatlantik Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,600,000 تومان
یک تخته 53,010,000 تومان
کودک با تخت 21,820,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Daima Biz آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,990,000 تومان
یک تخته 59,800,000 تومان
کودک با تخت 22,220,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Meder Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,030,000 تومان
یک تخته 58,480,000 تومان
کودک با تخت 22,020,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Armas Gul Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,690,000 تومان
یک تخته 50,960,000 تومان
کودک با تخت 22,220,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Imperial Sunland آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,690,000 تومان
یک تخته 53,170,000 تومان
کودک با تخت 22,220,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Amon Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,680,000 تومان
یک تخته 61,780,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Transatlantik Resort & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,990,000 تومان
یک تخته 69,040,000 تومان
کودک با تخت 23,600,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Sealife Family Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,000,000 تومان
یک تخته 64,420,000 تومان
کودک با تخت 22,910,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Sea Life Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,330,000 تومان
یک تخته 61,320,000 تومان
کودک با تخت 23,210,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Porto Bello آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,660,000 تومان
یک تخته 65,740,000 تومان
کودک با تخت 23,110,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,990,000 تومان
یک تخته 61,320,000 تومان
کودک با تخت 23,210,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Orange County Alanya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,640,000 تومان
یک تخته 69,700,000 تومان
کودک با تخت 23,700,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Queens Park Goynuk آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,640,000 تومان
یک تخته 69,700,000 تومان
کودک با تخت 23,700,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Amara comfort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,630,000 تومان
یک تخته 63,270,000 تومان
کودک با تخت 24,000,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Grand Ring آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,960,000 تومان
یک تخته 63,270,000 تومان
کودک با تخت 24,100,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Aydin Bey Queen آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,960,000 تومان
یک تخته 66,670,000 تومان
کودک با تخت 24,100,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Miarosa Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,620,000 تومان
یک تخته 67,860,000 تومان
کودک با تخت 24,300,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Wind of Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,620,000 تومان
یک تخته 67,860,000 تومان
کودک با تخت 24,300,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,620,000 تومان
یک تخته 64,950,000 تومان
کودک با تخت 24,300,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Sherwood Suites Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,940,000 تومان
یک تخته 76,300,000 تومان
کودک با تخت 24,690,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Vikingen Infinity Resort آلانیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,210,000 تومان
یک تخته 78,560,000 تومان
کودک با تخت 25,260,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,260,000 تومان
یک تخته 72,610,000 تومان
کودک با تخت 25,090,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Orange County Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,580,000 تومان
یک تخته 81,580,000 تومان
کودک با تخت 1,000,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Baia Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,230,000 تومان
یک تخته 84,880,000 تومان
کودک با تخت 25,980,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Amara Luxury Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,220,000 تومان
یک تخته 79,740,000 تومان
کودک با تخت 26,280,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,550,000 تومان
یک تخته 87,520,000 تومان
کودک با تخت 26,380,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,540,000 تومان
یک تخته 78,420,000 تومان
کودک با تخت 26,670,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,200,000 تومان
یک تخته 79,540,000 تومان
کودک با تخت 26,870,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Juju Premier Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,520,000 تومان
یک تخته 93,460,000 تومان
کودک با تخت 27,270,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Crystal Waterworld Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,180,000 تومان
یک تخته 94,780,000 تومان
کودک با تخت 27,460,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Crystal Centro آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,830,000 تومان
یک تخته 98,080,000 تومان
کودک با تخت 27,960,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Crystal Tat Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,830,000 تومان
یک تخته 98,080,000 تومان
کودک با تخت 27,960,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Aska Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,480,000 تومان
یک تخته 92,800,000 تومان
کودک با تخت 28,450,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Crystal Prestige Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,780,000 تومان
یک تخته 107,980,000 تومان
کودک با تخت 29,440,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Nirvana Cosmopolitan آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,780,000 تومان
یک تخته 107,980,000 تومان
کودک با تخت 29,440,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 62,440,000 تومان
یک تخته 99,930,000 تومان
کودک با تخت 29,640,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Rixos Park Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 73,000,000 تومان
یک تخته 118,940,000 تومان
کودک با تخت 32,810,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Ic Green Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 74,980,000 تومان
یک تخته 122,500,000 تومان
کودک با تخت 33,400,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Concorde Deluxe Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 74,980,000 تومان
یک تخته 122,500,000 تومان
کودک با تخت 33,400,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه دنیزلی کاردیک
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور