۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا ویژه 24 تیر (۶ شب) - پرواز ایران ایر تور

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,970,000 تومان
یک تخته 22,840,000 تومان
کودک با تخت 14,310,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Himeros Beach Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,470,000 تومان
یک تخته 18,700,000 تومان
کودک با تخت 11,440,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Rios Latte Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,390,000 تومان
یک تخته 26,380,000 تومان
کودک با تخت 12,840,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Club Jovia Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,900,000 تومان
یک تخته 29,500,000 تومان
کودک با تخت 15,500,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Royal Towers Kiris آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,080,000 تومان
یک تخته 31,220,000 تومان
کودک با تخت 13,510,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,870,000 تومان
یک تخته 32,140,000 تومان
کودک با تخت 13,540,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Royal Towers Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,770,000 تومان
یک تخته 36,360,000 تومان
کودک با تخت 14,430,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Perre Art آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,570,000 تومان
یک تخته 45,040,000 تومان
کودک با تخت 14,460,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Fore Resort Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,580,000 تومان
یک تخته 45,170,000 تومان
کودک با تخت 14,970,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Transatlantik Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,810,000 تومان
یک تخته 45,130,000 تومان
کودک با تخت 15,440,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Perre La Mer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,250,000 تومان
یک تخته 50,410,000 تومان
کودک با تخت 15,130,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Imperial Sunland آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,590,000 تومان
یک تخته 44,940,000 تومان
کودک با تخت 15,220,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Daima Biz آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,590,000 تومان
یک تخته 51,090,000 تومان
کودک با تخت 15,220,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Ramada Resort Side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,930,000 تومان
یک تخته 49,410,000 تومان
کودک با تخت 15,550,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Armas Gul Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,840,000 تومان
یک تخته 47,750,000 تومان
کودک با تخت 16,450,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Amon Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,840,000 تومان
یک تخته 52,390,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Sea Life Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,620,000 تومان
یک تخته 54,250,000 تومان
کودک با تخت 16,230,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Sealife Family Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,180,000 تومان
یک تخته 54,810,000 تومان
کودک با تخت 16,790,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Porto Bello آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,290,000 تومان
یک تخته 52,930,000 تومان
کودک با تخت 16,390,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Transatlantik Resort & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,970,000 تومان
یک تخته 55,790,000 تومان
کودک با تخت 16,810,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل loxia comfort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,980,000 تومان
یک تخته 66,430,000 تومان
کودک با تخت 17,630,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Grand Ring آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,040,000 تومان
یک تخته 59,650,000 تومان
کودک با تخت 17,500,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,320,000 تومان
یک تخته 60,900,000 تومان
کودک با تخت 17,150,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Miarosa Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,660,000 تومان
یک تخته 69,230,000 تومان
کودک با تخت 17,490,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Wind of Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,660,000 تومان
یک تخته 69,230,000 تومان
کودک با تخت 17,490,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Aydin Bey Queen آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,890,000 تومان
یک تخته 69,120,000 تومان
کودک با تخت 17,960,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,010,000 تومان
یک تخته 62,650,000 تومان
کودک با تخت 17,820,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,010,000 تومان
یک تخته 62,650,000 تومان
کودک با تخت 17,820,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Orange County Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,010,000 تومان
یک تخته 74,490,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Sherwood Suites Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,240,000 تومان
یک تخته 73,820,000 تومان
کودک با تخت 18,550,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,690,000 تومان
یک تخته 75,280,000 تومان
کودک با تخت 18,240,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,050,000 تومان
یک تخته 84,010,000 تومان
کودک با تخت 19,330,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Nirvana Cosmopolitan آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,050,000 تومان
یک تخته 76,620,000 تومان
کودک با تخت 19,330,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Crystal Waterworld Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,400,000 تومان
یک تخته 75,210,000 تومان
کودک با تخت 19,670,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Baia Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,740,000 تومان
یک تخته 77,500,000 تومان
کودک با تخت 20,010,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Crystal Prestige Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,080,000 تومان
یک تخته 90,060,000 تومان
کودک با تخت 20,090,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Crystal Tat Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,080,000 تومان
یک تخته 82,070,000 تومان
کودک با تخت 20,090,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Amara Premier palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,410,000 تومان
یک تخته 90,730,000 تومان
کودک با تخت 20,170,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Crystal Centro آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,750,000 تومان
یک تخته 91,410,000 تومان
کودک با تخت 20,260,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Amara Luxury Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,430,000 تومان
یک تخته 86,300,000 تومان
کودک با تخت 20,680,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,270,000 تومان
یک تخته 83,490,000 تومان
کودک با تخت 20,890,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Aska Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,450,000 تومان
یک تخته 91,740,000 تومان
کودک با تخت 21,430,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Ic Green Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 68,560,000 تومان
یک تخته 115,330,000 تومان
کودک با تخت 24,710,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Concorde Deluxe Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 68,890,000 تومان
یک تخته 110,050,000 تومان
کودک با تخت 24,790,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Rixos Park Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 70,910,000 تومان
یک تخته 113,480,000 تومان
کودک با تخت 25,300,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه دنیزلی کاردیک
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور