۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا ویژه 28 اردیبهشت (۶ شب) - پرواز ایران ایر تور

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,990,000 تومان
یک تخته 17,070,000 تومان
کودک با تخت 11,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Himeros Beach Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,730,000 تومان
یک تخته 20,520,000 تومان
کودک با تخت 12,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Rios Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,840,000 تومان
یک تخته 22,860,000 تومان
کودک با تخت 12,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Belkon Club آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,440,000 تومان
یک تخته 24,560,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Elamir Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,700,000 تومان
یک تخته 25,830,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,710,000 تومان
یک تخته 25,000,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Royal Towers Kiris آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,070,000 تومان
یک تخته 26,430,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Perre Art آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,070,000 تومان
یک تخته 28,220,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Jura Hotels Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,570,000 تومان
یک تخته 26,220,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Perre La Mer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,820,000 تومان
یک تخته 29,550,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,630,000 تومان
یک تخته 31,710,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Imperial Sunland آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,420,000 تومان
یک تخته 33,010,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Armas Gul Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,100,000 تومان
یک تخته 31,520,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Daima Biz Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,170,000 تومان
یک تخته 34,280,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Grand Ring آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,280,000 تومان
یک تخته 33,470,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Transatlantik Resort & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,990,000 تومان
یک تخته 37,440,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,030,000 تومان
یک تخته 34,470,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Karmir Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,400,000 تومان
یک تخته 38,070,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Amara comfort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,510,000 تومان
یک تخته 36,700,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Amon Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,010,000 تومان
یک تخته 37,380,000 تومان
کودک با تخت 2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2,000,000 تومان

هتل Sherwood Suites Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,560,000 تومان
یک تخته 45,340,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Amara Luxury Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,590,000 تومان
یک تخته 45,450,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Crystal Paraiso آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,750,000 تومان
یک تخته 40,050,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,490,000 تومان
یک تخته 41,160,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Crystal Waterworld Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,990,000 تومان
یک تخته 51,700,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,980,000 تومان
یک تخته 49,640,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,980,000 تومان
یک تخته 43,390,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Wind of Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,100,000 تومان
یک تخته 47,680,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,090,000 تومان
یک تخته 45,070,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Wyndham Garden آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,090,000 تومان
یک تخته 45,070,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Baia Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,950,000 تومان
یک تخته 55,000,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Orange County Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,330,000 تومان
یک تخته 55,670,000 تومان
کودک با تخت 2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2,000,000 تومان

هتل Crystal Prestige Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,940,000 تومان
یک تخته 63,610,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Crystal Centro آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,800,000 تومان
یک تخته 67,330,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Aska Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,290,000 تومان
یک تخته 55,790,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,400,000 تومان
یک تخته 66,510,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Corendon Playa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,150,000 تومان
یک تخته 67,850,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,720,000 تومان
یک تخته 65,540,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Titanic Delux Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,860,000 تومان
یک تخته 65,710,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه دنیزلی کاردیک
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور