۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا 6 مرداد 1403 ( 6 شب )- پرواز ایران تور

هتل Melodi Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,500,000 تومان
یک تخته 24,350,000 تومان
کودک با تخت 14,110,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Himeros Beach Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,800,000 تومان
یک تخته 28,730,000 تومان
کودک با تخت 17,240,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Rios Latte Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,000,000 تومان
یک تخته 34,420,000 تومان
کودک با تخت 18,100,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Belpoint Beach Hotel آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,690,000 تومان
یک تخته 42,860,000 تومان
کودک با تخت 19,280,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Jura Hotels Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,700,000 تومان
یک تخته 47,680,000 تومان
کودک با تخت 18,660,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Rios Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,400,000 تومان
یک تخته 47,750,000 تومان
کودک با تخت 19,940,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Hedef Resort آلانیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,980,000 تومان
یک تخته 50,580,000 تومان
کودک با تخت 20,350,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Mg White Lilyum spo آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,900,000 تومان
یک تخته 56,000,000 تومان
کودک با تخت 20,930,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Viking Star Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,500,000 تومان
یک تخته 56,910,000 تومان
کودک با تخت 21,240,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Jura Hotels Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,800,000 تومان
یک تخته 61,390,000 تومان
کودک با تخت 21,490,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Perre La Mer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,600,000 تومان
یک تخته 69,900,000 تومان
کودک با تخت 22,120,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Grand Miramor آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,100,000 تومان
یک تخته 65,250,000 تومان
کودک با تخت 22,330,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل SAINT آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,730,000 تومان
یک تخته 68,130,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Amon Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,730,000 تومان
یک تخته 68,130,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Armas Kaplan Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,100,000 تومان
یک تخته 70,750,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Armas Gul Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,100,000 تومان
یک تخته 70,750,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Daima Biz آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,500,000 تومان
یک تخته 71,460,000 تومان
کودک با تخت 23,100,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Imperial Sunland آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,500,000 تومان
یک تخته 75,020,000 تومان
کودک با تخت 23,640,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Sea Life Buket آلانیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,600,000 تومان
یک تخته 75,120,000 تومان
کودک با تخت 23,740,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,400,000 تومان
یک تخته 76,540,000 تومان
کودک با تخت 23,950,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Amara comfort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,600,000 تومان
یک تخته 83,920,000 تومان
کودک با تخت 23,860,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Xafira Delux آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,000,000 تومان
یک تخته 77,770,000 تومان
کودک با تخت 23,970,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Wind of Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,400,000 تومان
یک تخته 78,480,000 تومان
کودک با تخت 24,070,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Grand Ring آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,300,000 تومان
یک تخته 80,000,000 تومان
کودک با تخت 24,390,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Aydinbey Queens Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,000,000 تومان
یک تخته 81,330,000 تومان
کودک با تخت 24,500,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Transatlantik Resort & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,000,000 تومان
یک تخته 81,640,000 تومان
کودک با تخت 24,210,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Sea Life Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,500,000 تومان
یک تخته 82,140,000 تومان
کودک با تخت 24,710,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Sealife Family Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,500,000 تومان
یک تخته 82,140,000 تومان
کودک با تخت 24,710,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Porto Bello آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,200,000 تومان
یک تخته 83,460,000 تومان
کودک با تخت 24,830,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Queens Park آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,700,000 تومان
یک تخته 84,280,000 تومان
کودک با تخت 25,030,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,000,000 تومان
یک تخته 84,890,000 تومان
کودک با تخت 25,040,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Granada Red آلانیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,480,000 تومان
یک تخته 93,480,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Orange County Alanya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,800,000 تومان
یک تخته 86,620,000 تومان
کودک با تخت 24,960,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Vikingen Infinity Resort آلانیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,000,000 تومان
یک تخته 74,890,000 تومان
کودک با تخت 25,160,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Aska Lara River Suite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,400,000 تومان
یک تخته 89,160,000 تومان
کودک با تخت 25,690,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Wyndham Garden آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,800,000 تومان
یک تخته 89,870,000 تومان
کودک با تخت 25,790,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Crystal Waterworld Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,900,000 تومان
یک تخته 98,630,000 تومان
کودک با تخت 25,600,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,700,000 تومان
یک تخته 93,330,000 تومان
کودک با تخت 26,230,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Granada Beach آلانیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه : بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,700,000 تومان
یک تخته 80,150,000 تومان
کودک با تخت 26,530,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Granada Luxury Okurcalar آلانیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,700,000 تومان
یک تخته 80,150,000 تومان
کودک با تخت 26,530,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 59,900,000 تومان
یک تخته 95,470,000 تومان
کودک با تخت 26,550,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Baia Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,700,000 تومان
یک تخته 96,890,000 تومان
کودک با تخت 26,770,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Orange County Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,800,000 تومان
یک تخته 108,210,000 تومان
کودک با تخت 26,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Crystal Prestige Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 63,000,000 تومان
یک تخته 110,580,000 تومان
کودک با تخت 27,310,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 63,450,000 تومان
یک تخته 110,640,000 تومان
کودک با تخت 27,470,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل (Promotion Room) Amara Luxury Resort Antalya آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 64,100,000 تومان
یک تخته 101,700,000 تومان
کودک با تخت 27,540,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Crystal Centro آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 64,500,000 تومان
یک تخته 113,640,000 تومان
کودک با تخت 27,640,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Aska Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 65,000,000 تومان
یک تخته 104,620,000 تومان
کودک با تخت 27,850,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Selectum Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 68,000,000 تومان
یک تخته 110,430,000 تومان
کودک با تخت 28,220,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Corendon Playa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 68,800,000 تومان
یک تخته 111,540,000 تومان
کودک با تخت 28,730,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Venezia palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 68,800,000 تومان
یک تخته 111,540,000 تومان
کودک با تخت 28,730,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 73,200,000 تومان
یک تخته 119,380,000 تومان
کودک با تخت 29,910,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Ic Green Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 78,660,000 تومان
یک تخته 129,200,000 تومان
کودک با تخت 31,270,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 86,500,000 تومان
یک تخته 143,280,000 تومان
کودک با تخت 33,260,000 تومان
کودک بدون تخت 13,900,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور