۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور استانبول ویژه بهار (4 شب) - پرواز معراج

هتل All Inn استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,980,000 تومان
یک تخته 14,970,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Doorway Suites Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,300,000 تومان
یک تخته 15,610,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Neva Flats استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,400,000 تومان
یک تخته 15,830,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Emmy Hotel Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,400,000 تومان
یک تخته 15,830,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Reydel استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,510,000 تومان
یک تخته 16,040,000 تومان
کودک با تخت 11,230,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Grand Milan استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,510,000 تومان
یک تخته 14,970,000 تومان
کودک با تخت 10,590,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Fide استانبول

با صبحانه منطقه: بی اوغلو ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,620,000 تومان
یک تخته 16,260,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Oriella استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,720,000 تومان
یک تخته 16,470,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Malkoc استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,720,000 تومان
یک تخته 14,970,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Monopol استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,830,000 تومان
یک تخته 16,680,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Taksim Trust استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,050,000 تومان
یک تخته 17,110,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Cumbali Plaza استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,260,000 تومان
یک تخته 17,540,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Atro استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,260,000 تومان
یک تخته 17,540,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل White Monarch استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,260,000 تومان
یک تخته 17,540,000 تومان
کودک با تخت 13,160,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل New City استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,260,000 تومان
یک تخته 17,540,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Pera Rose استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,580,000 تومان
یک تخته 18,180,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Grand Emin Otel استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,690,000 تومان
یک تخته 18,400,000 تومان
کودک با تخت 12,090,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Actual Life استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,800,000 تومان
یک تخته 18,610,000 تومان
کودک با تخت 12,090,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Dora استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,800,000 تومان
یک تخته 18,610,000 تومان
کودک با تخت 11,230,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Tulip City استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,800,000 تومان
یک تخته 18,610,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Euro Plaza استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,900,000 تومان
یک تخته 18,820,000 تومان
کودک با تخت 12,090,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Eterno استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,010,000 تومان
یک تخته 19,040,000 تومان
کودک با تخت 12,300,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Tulip Pera استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,010,000 تومان
یک تخته 19,040,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل The City Port استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,010,000 تومان
یک تخته 17,970,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Cuento Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,120,000 تومان
یک تخته 19,250,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Grand Halic استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,440,000 تومان
یک تخته 19,890,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Taksim Terrace استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,860,000 تومان
یک تخته 20,750,000 تومان
کودک با تخت 13,160,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Tk Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,080,000 تومان
یک تخته 21,180,000 تومان
کودک با تخت 11,660,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Grand Hilarium استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,190,000 تومان
یک تخته 20,540,000 تومان
کودک با تخت 12,090,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل City Center استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,240,000 تومان
یک تخته 21,510,000 تومان
کودک با تخت 11,200,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Taxim Express استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,400,000 تومان
یک تخته 21,820,000 تومان
کودک با تخت 12,090,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Pera Center استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,400,000 تومان
یک تخته 21,820,000 تومان
کودک با تخت 12,090,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Taxim Town استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,720,000 تومان
یک تخته 22,460,000 تومان
کودک با تخت 12,090,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Cartoon استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,830,000 تومان
یک تخته 22,680,000 تومان
کودک با تخت 10,810,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

هتل Dora Pera استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,040,000 تومان
یک تخته 23,100,000 تومان
کودک با تخت 12,090,000 تومان
کودک بدون تخت 8,580,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: معراج
مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
فرودگاه مقصد: استانبول
ایرلاین: معراج

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور