۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور استانبول (7 شب) - پرواز قشم ایر

هتل Grand Milan استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,780,000 تومان
یک تخته 29,030,000 تومان
کودک با تخت 20,100,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Reydel استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,780,000 تومان
یک تخته 29,030,000 تومان
کودک با تخت 20,460,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Neva Flats استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,130,000 تومان
یک تخته 29,740,000 تومان
کودک با تخت 20,100,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Oriella استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,210,000 تومان
یک تخته 31,880,000 تومان
کودک با تخت 21,170,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Park Star Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,740,000 تومان
یک تخته 32,950,000 تومان
کودک با تخت 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل The Bristol استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,920,000 تومان
یک تخته 33,310,000 تومان
کودک با تخت 20,460,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Monopol استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,920,000 تومان
یک تخته 33,310,000 تومان
کودک با تخت 20,460,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Atro استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,280,000 تومان
یک تخته 34,020,000 تومان
کودک با تخت 20,460,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل New City استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,630,000 تومان
یک تخته 34,740,000 تومان
کودک با تخت 20,460,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Taksim Star استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,700,000 تومان
یک تخته 36,880,000 تومان
کودک با تخت 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Euro Plaza استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,880,000 تومان
یک تخته 37,240,000 تومان
کودک با تخت 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Actual Life استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,060,000 تومان
یک تخته 37,590,000 تومان
کودک با تخت 22,240,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Dora استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,240,000 تومان
یک تخته 37,950,000 تومان
کودک با تخت 20,460,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل White Monarch استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,240,000 تومان
یک تخته 37,950,000 تومان
کودک با تخت 20,460,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Pera Rose استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,600,000 تومان
یک تخته 38,660,000 تومان
کودک با تخت 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Tango Sisili استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,600,000 تومان
یک تخته 38,660,000 تومان
کودک با تخت 22,240,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Tk Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,600,000 تومان
یک تخته 38,660,000 تومان
کودک با تخت 21,170,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Taxim Express استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,800,000 تومان
یک تخته 38,970,000 تومان
کودک با تخت 21,220,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Grand Halic استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,130,000 تومان
یک تخته 39,730,000 تومان
کودک با تخت 20,460,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Grand Star استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,310,000 تومان
یک تخته 40,090,000 تومان
کودک با تخت 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Tulip Pera استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,380,000 تومان
یک تخته 42,230,000 تومان
کودک با تخت 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Taxim Express استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,560,000 تومان
یک تخته 42,590,000 تومان
کودک با تخت 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل City Center استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,250,000 تومان
یک تخته 43,970,000 تومان
کودک با تخت 20,450,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Green Park Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,810,000 تومان
یک تخته 45,090,000 تومان
کودک با تخت 20,460,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Tango Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,170,000 تومان
یک تخته 45,800,000 تومان
کودک با تخت 22,240,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Eterno استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,170,000 تومان
یک تخته 45,800,000 تومان
کودک با تخت 25,810,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Cartoon استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,520,000 تومان
یک تخته 46,520,000 تومان
کودک با تخت 20,100,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Nova Plaza Park استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,620,000 تومان
یک تخته 46,710,000 تومان
کودک با تخت 24,370,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Feronya استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,700,000 تومان
یک تخته 46,870,000 تومان
کودک با تخت 22,240,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Cher استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,950,000 تومان
یک تخته 49,370,000 تومان
کودک با تخت 22,240,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Crowne Plaza Harbiye استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,970,000 تومان
یک تخته 51,420,000 تومان
کودک با تخت 22,410,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Central Palace استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,380,000 تومان
یک تخته 52,230,000 تومان
کودک با تخت 22,240,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Konak استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,270,000 تومان
یک تخته 54,010,000 تومان
کودک با تخت 26,530,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

هتل Grand Cevahir استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,310,000 تومان
یک تخته 56,510,000 تومان
کودک با تخت 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت 16,500,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: قشم ایر
مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
فرودگاه مقصد: استانبول
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور