۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور بدروم ویژه 12 مرداد (6 شب) - پرواز ایران ایر تور (پرواز مستقیم)

هتل Afytos Hotel بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,480,000 تومان
یک تخته 34,230,000 تومان
کودک با تخت 13,400,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Beach بدروم

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,810,000 تومان
یک تخته 34,840,000 تومان
کودک با تخت 13,480,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Phoenix Sun بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,840,000 تومان
یک تخته 35,240,000 تومان
کودک با تخت 14,240,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Smart Stay Beach بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,170,000 تومان
یک تخته 44,310,000 تومان
کودک با تخت 14,320,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل The Hello بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,850,000 تومان
یک تخته 36,750,000 تومان
کودک با تخت 14,490,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Riva Bodrum بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,690,000 تومان
یک تخته 44,010,000 تومان
کودک با تخت 14,330,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Otium Park بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,850,000 تومان
یک تخته 47,670,000 تومان
کودک با تخت 14,740,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Mandarin Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,710,000 تومان
یک تخته 47,640,000 تومان
کودک با تخت 14,830,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Royal Asarlik بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,920,000 تومان
یک تخته 62,800,000 تومان
کودک با تخت 15,760,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Azure by Yelken بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,590,000 تومان
یک تخته 50,370,000 تومان
کودک با تخت 15,930,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل MyElla بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,600,000 تومان
یک تخته 65,160,000 تومان
کودک با تخت 15,180,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Diamond بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,710,000 تومان
یک تخته 53,490,000 تومان
کودک با تخت 16,530,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kadikale Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,610,000 تومان
یک تخته 70,190,000 تومان
کودک با تخت 16,680,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Labranda Tmt بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,630,000 تومان
یک تخته 73,220,000 تومان
کودک با تخت 16,190,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Club Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,960,000 تومان
یک تخته 72,880,000 تومان
کودک با تخت 17,020,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Yasmin بدروم - Anex Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,630,000 تومان
یک تخته 74,220,000 تومان
کودک با تخت 17,190,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Main Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,640,000 تومان
یک تخته 76,240,000 تومان
کودک با تخت 17,440,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Arin Resort بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,970,000 تومان
یک تخته 59,940,000 تومان
کودک با تخت 17,520,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Blue Dreams بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,830,000 تومان
یک تخته 62,970,000 تومان
کودک با تخت 17,610,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Salmakis بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,680,000 تومان
یک تخته 86,320,000 تومان
کودک با تخت 18,700,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kairaba Imperial بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,900,000 تومان
یک تخته 91,220,000 تومان
کودک با تخت 18,900,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Samara بدروم - Deluxe Garden

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,840,000 تومان
یک تخته 90,150,000 تومان
کودک با تخت 23,110,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Selectum Colours بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,720,000 تومان
یک تخته 96,400,000 تومان
کودک با تخت 19,960,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل La Blanch Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,960,000 تومان
یک تخته 88,980,000 تومان
کودک با تخت 19,190,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Very Chic بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,070,000 تومان
یک تخته 90,080,000 تومان
کودک با تخت 20,550,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل La Blanche Island بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 63,960,000 تومان
یک تخته 121,080,000 تومان
کودک با تخت 21,120,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Sianji Well Being بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 64,310,000 تومان
یک تخته 103,360,000 تومان
کودک با تخت 22,480,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Baia بدروم - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 66,570,000 تومان
یک تخته 95,630,000 تومان
کودک با تخت 22,970,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kefaluka بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 69,980,000 تومان
یک تخته 132,480,000 تومان
کودک با تخت 23,110,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Be Premium بودروم - Studio

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 81,600,000 تومان
یک تخته 134,290,000 تومان
کودک با تخت 25,150,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Be Premium بدروم - Sup Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 86,650,000 تومان
یک تخته 140,990,000 تومان
کودک با تخت 28,440,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Vogue بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 136,380,000 تومان
یک تخته 200,050,000 تومان
کودک با تخت 40,870,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Titanic Luxury Collection بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 146,460,000 تومان
یک تخته 215,170,000 تومان
کودک با تخت 43,390,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Rixos Premium بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 161,580,000 تومان
یک تخته 283,620,000 تومان
کودک با تخت 47,170,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه میلاس-بدروم
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور