۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور بدروم ویژه 19 مرداد (6 شب) - پرواز ایران ایر تور (پرواز مستقیم)

هتل Afytos Hotel بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,480,000 تومان
یک تخته 39,230,000 تومان
کودک با تخت 18,400,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل The Hello بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,980,000 تومان
یک تخته 40,730,000 تومان
کودک با تخت 19,900,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Beach بدروم

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,310,000 تومان
یک تخته 37,200,000 تومان
کودک با تخت 19,980,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Phoenix Sun بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,340,000 تومان
یک تخته 41,740,000 تومان
کودک با تخت 20,740,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Smart Stay Beach بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,020,000 تومان
یک تخته 49,800,000 تومان
کودک با تخت 21,160,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Riva Bodrum بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,690,000 تومان
یک تخته 51,010,000 تومان
کودک با تخت 21,330,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Otium Park بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,370,000 تومان
یک تخته 47,790,000 تومان
کودک با تخت 21,750,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Mandarin Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,710,000 تومان
یک تخته 58,870,000 تومان
کودک با تخت 21,830,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Royal Asarlik بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,080,000 تومان
یک تخته 56,350,000 تومان
کودک با تخت 23,170,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Azure by Yelken بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,090,000 تومان
یک تخته 57,870,000 تومان
کودک با تخت 23,430,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل MyElla بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,430,000 تومان
یک تخته 72,310,000 تومان
کودک با تخت 23,510,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Diamond بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,110,000 تومان
یک تخته 60,890,000 تومان
کودک با تخت 23,930,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kadikale Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,110,000 تومان
یک تخته 77,690,000 تومان
کودک با تخت 24,180,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Club Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,790,000 تومان
یک تخته 81,050,000 تومان
کودک با تخت 24,600,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Labranda Tmt بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,130,000 تومان
یک تخته 81,720,000 تومان
کودک با تخت 24,690,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Yasmin بدروم - Anex Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,130,000 تومان
یک تخته 81,720,000 تومان
کودک با تخت 24,690,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Main Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,140,000 تومان
یک تخته 66,940,000 تومان
کودک با تخت 24,940,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Arin Resort بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,470,000 تومان
یک تخته 84,410,000 تومان
کودک با تخت 25,020,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Blue Dreams بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,840,000 تومان
یک تخته 73,990,000 تومان
کودک با تخت 26,110,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Selectum Colours بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,510,000 تومان
یک تخته 78,900,000 تومان
کودک با تخت 26,280,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Samara بدروم - Deluxe Garden

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,520,000 تومان
یک تخته 99,400,000 تومان
کودک با تخت 26,530,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kairaba Imperial بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,870,000 تومان
یک تخته 99,190,000 تومان
کودک با تخت 26,870,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Salmakis بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,540,000 تومان
یک تخته 100,540,000 تومان
کودک با تخت 27,040,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل La Blanch Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,560,000 تومان
یک تخته 88,580,000 تومان
کودک با تخت 27,790,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Very Chic بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 62,570,000 تومان
یک تخته 99,400,000 تومان
کودک با تخت 28,050,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل La Blanche Island بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 71,980,000 تومان
یک تخته 99,700,000 تومان
کودک با تخت 30,400,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Sianji Well Being بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 72,310,000 تومان
یک تخته 111,360,000 تومان
کودک با تخت 30,480,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Baia بدروم - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 74,670,000 تومان
یک تخته 132,790,000 تومان
کودک با تخت 31,070,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kefaluka بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 79,370,000 تومان
یک تخته 142,200,000 تومان
کودک با تخت 32,250,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Be Premium بودروم - Studio

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 97,850,000 تومان
یک تخته 154,770,000 تومان
کودک با تخت 36,870,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Be Premium بدروم - Sup Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 99,190,000 تومان
یک تخته 157,050,000 تومان
کودک با تخت 37,200,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Vogue بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 143,880,000 تومان
یک تخته 207,550,000 تومان
کودک با تخت 48,370,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Titanic Luxury Collection بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 163,710,000 تومان
یک تخته 237,290,000 تومان
کودک با تخت 53,330,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Rixos Premium بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 168,410,000 تومان
یک تخته 289,910,000 تومان
کودک با تخت 54,510,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه میلاس-بدروم
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور