۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور بدروم ویژه 26 مرداد (6 شب) - پرواز ایران ایر تور (پرواز مستقیم)

هتل Bodrum Beach بدروم

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,990,000 تومان
یک تخته 44,770,000 تومان
کودک با تخت 20,660,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Afytos Hotel بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,990,000 تومان
یک تخته 41,740,000 تومان
کودک با تخت 20,910,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل The Hello بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,830,000 تومان
یک تخته 42,730,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Phoenix Sun بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,340,000 تومان
یک تخته 44,740,000 تومان
کودک با تخت 23,740,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Otium Park بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,850,000 تومان
یک تخته 52,910,000 تومان
کودک با تخت 23,740,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Smart Stay Beach بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,020,000 تومان
یک تخته 52,800,000 تومان
کودک با تخت 24,160,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Riva Bodrum بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,690,000 تومان
یک تخته 54,970,000 تومان
کودک با تخت 24,330,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Mandarin Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,710,000 تومان
یک تخته 51,290,000 تومان
کودک با تخت 24,830,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Royal Asarlik بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,080,000 تومان
یک تخته 59,350,000 تومان
کودک با تخت 26,170,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Azure by Yelken بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,090,000 تومان
یک تخته 60,870,000 تومان
کودک با تخت 26,430,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل MyElla بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,430,000 تومان
یک تخته 75,310,000 تومان
کودک با تخت 26,510,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Diamond بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,110,000 تومان
یک تخته 63,890,000 تومان
کودک با تخت 26,930,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kadikale Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,110,000 تومان
یک تخته 80,690,000 تومان
کودک با تخت 27,180,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Club Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,460,000 تومان
یک تخته 83,380,000 تومان
کودک با تخت 27,520,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Yasmin Resort بدروم _ Myndos Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,130,000 تومان
یک تخته 68,430,000 تومان
کودک با تخت 27,690,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Main Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,140,000 تومان
یک تخته 86,740,000 تومان
کودک با تخت 27,940,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Labranda Tmt بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,150,000 تومان
یک تخته 88,750,000 تومان
کودک با تخت 28,190,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Selectum Colours بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,820,000 تومان
یک تخته 75,990,000 تومان
کودک با تخت 28,360,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Blue Dreams بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,840,000 تومان
یک تخته 76,990,000 تومان
کودک با تخت 29,110,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kairaba Imperial بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,540,000 تومان
یک تخته 103,540,000 تومان
کودک با تخت 30,040,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Salmakis بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,540,000 تومان
یک تخته 82,540,000 تومان
کودک با تخت 30,040,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل La Blanch Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 64,560,000 تومان
یک تخته 82,540,000 تومان
کودک با تخت 30,790,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Very Chic بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 65,570,000 تومان
یک تخته 102,400,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Sianji Well Being بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 75,310,000 تومان
یک تخته 114,360,000 تومان
کودک با تخت 33,480,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل La Blanche Island بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 76,660,000 تومان
یک تخته 105,220,000 تومان
کودک با تخت 33,820,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Baia بدروم - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 77,670,000 تومان
یک تخته 135,790,000 تومان
کودک با تخت 34,070,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kefaluka بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 82,030,000 تومان
یک تخته 144,530,000 تومان
کودک با تخت 35,160,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Be Premium بودروم - Studio

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 100,850,000 تومان
یک تخته 157,770,000 تومان
کودک با تخت 39,870,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Vogue بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 128,740,000 تومان
یک تخته 183,340,000 تومان
کودک با تخت 46,840,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Titanic Luxury Collection بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 156,290,000 تومان
یک تخته 224,670,000 تومان
کودک با تخت 53,730,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 171,410,000 تومان
یک تخته 292,910,000 تومان
کودک با تخت 57,510,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه میلاس-بدروم
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور