۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور بدروم ویژه 5 مرداد (6 شب) - پرواز ایران ایر تور (پرواز مستقیم)

هتل Bodrum Beach بدروم

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,950,000 تومان
یک تخته 40,770,000 تومان
کودک با تخت 16,660,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل The Hello بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,480,000 تومان
یک تخته 47,960,000 تومان
کودک با تخت 19,740,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Otium Park بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,900,000 تومان
یک تخته 39,960,000 تومان
کودک با تخت 19,800,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Riva Bodrum بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,990,000 تومان
یک تخته 54,970,000 تومان
کودک با تخت 19,690,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Smart Stay Beach بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,990,000 تومان
یک تخته 49,930,000 تومان
کودک با تخت 20,890,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Mandarin Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,990,000 تومان
یک تخته 56,460,000 تومان
کودک با تخت 20,590,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Diamond بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,990,000 تومان
یک تخته 53,500,000 تومان
کودک با تخت 22,000,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Royal Asarlik بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,900,000 تومان
یک تخته 56,660,000 تومان
کودک با تخت 24,320,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Club Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,500,000 تومان
یک تخته 56,780,000 تومان
کودک با تخت 22,340,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Azure by Yelken بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,990,000 تومان
یک تخته 55,670,000 تومان
کودک با تخت 22,490,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل MyElla بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,590,000 تومان
یک تخته 71,230,000 تومان
کودک با تخت 22,430,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Labranda Tmt بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,670,000 تومان
یک تخته 75,740,000 تومان
کودک با تخت 24,000,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Yasmin بدروم - Anex Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,990,000 تومان
یک تخته 73,270,000 تومان
کودک با تخت 24,970,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Main Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,180,000 تومان
یک تخته 75,910,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Kadikale Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,850,000 تومان
یک تخته 80,770,000 تومان
کودک با تخت 24,910,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Kairaba Imperial بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,650,000 تومان
یک تخته 68,290,000 تومان
کودک با تخت 24,190,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Blue Dreams بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,990,000 تومان
یک تخته 69,290,000 تومان
کودک با تخت 24,350,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Duja بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,950,000 تومان
یک تخته 92,260,000 تومان
کودک با تخت 25,220,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Salmakis بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,100,000 تومان
یک تخته 73,590,000 تومان
کودک با تخت 24,870,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل La Blanch Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,100,000 تومان
یک تخته 81,540,000 تومان
کودک با تخت 25,750,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Selectum Colours بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,750,000 تومان
یک تخته 96,440,000 تومان
کودک با تخت 22,350,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Samara بدروم - Deluxe Garden

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,900,000 تومان
یک تخته 105,250,000 تومان
کودک با تخت 26,450,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Very Chic بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,220,000 تومان
یک تخته 103,260,000 تومان
کودک با تخت 24,630,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Kefaluka بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 68,990,000 تومان
یک تخته 129,620,000 تومان
کودک با تخت 27,900,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Baia بدروم - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 69,900,000 تومان
یک تخته 111,090,000 تومان
کودک با تخت 28,270,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل La Blanche Island بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 69,990,000 تومان
یک تخته 99,660,000 تومان
کودک با تخت 29,100,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Sianji Well Being بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 70,770,000 تومان
یک تخته 126,550,000 تومان
کودک با تخت 28,940,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Be Premium بودروم - Studio

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 87,610,000 تومان
یک تخته 138,880,000 تومان
کودک با تخت 32,670,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Vogue بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 122,920,000 تومان
یک تخته 177,350,000 تومان
کودک با تخت 41,270,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Titanic Luxury Collection بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 135,460,000 تومان
یک تخته 196,110,000 تومان
کودک با تخت 44,490,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Rixos Premium بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 171,080,000 تومان
یک تخته 293,120,000 تومان
کودک با تخت 56,670,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه میلاس-بدروم
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور