۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور ترکیبی پاتایا + بانکوک بهار 1402 (7 شب) - پرواز ماهان

هتل Howard بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Piyada Residence پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 28,100,000 تومان
یک تخته 32,300,000 تومان
کودک با تخت 26,100,000 تومان
کودک بدون تخت 24,100,000 تومان

هتل Prince Palace Hotel بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Welcome Plaza پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 29,200,000 تومان
یک تخته 34,900,000 تومان
کودک با تخت 27,200,000 تومان
کودک بدون تخت 25,200,000 تومان

هتل Picnic - Rang Nam بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل FX پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 29,200,000 تومان
یک تخته 34,900,000 تومان
کودک با تخت 27,200,000 تومان
کودک بدون تخت 25,200,000 تومان

هتل Picnic - Rang Nam بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Nova Paltinum پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 29,300,000 تومان
یک تخته 38,300,000 تومان
کودک با تخت 27,300,000 تومان
کودک بدون تخت 25,300,000 تومان

هتل Prince Palace Hotel بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Asia پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,800,000 تومان
یک تخته 37,900,000 تومان
کودک با تخت 28,800,000 تومان
کودک بدون تخت 26,800,000 تومان

هتل Prince Palace Hotel بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Sunbeam پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 31,300,000 تومان
یک تخته 38,300,000 تومان
کودک با تخت 29,300,000 تومان
کودک بدون تخت 27,300,000 تومان

هتل Ibis Bangkok Sukhumvit 4 بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Ibis پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 31,300,000 تومان
یک تخته 38,300,000 تومان
کودک با تخت 29,300,000 تومان
کودک بدون تخت 27,300,000 تومان

هتل Galleria 12 بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Sea View پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,900,000 تومان
یک تخته 41,900,000 تومان
کودک با تخت 30,900,000 تومان
کودک بدون تخت 28,900,000 تومان

هتل Mandarin Hotel Managed by Centre Point بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Vista پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,900,000 تومان
یک تخته 41,900,000 تومان
کودک با تخت 30,900,000 تومان
کودک بدون تخت 28,900,000 تومان

هتل Avani Atrium بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Citrus Grande پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,900,000 تومان
یک تخته 41,900,000 تومان
کودک با تخت 30,900,000 تومان
کودک بدون تخت 28,900,000 تومان

هتل Avani Atrium بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Grand Palazzo پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 34,300,000 تومان
یک تخته 42,900,000 تومان
کودک با تخت 32,300,000 تومان
کودک بدون تخت 30,300,000 تومان

هتل Baiyoke Sky بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل The Bayview پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,300,000 تومان
یک تخته 46,300,000 تومان
کودک با تخت 33,300,000 تومان
کودک بدون تخت 31,300,000 تومان

هتل Avani Atrium بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Garden Cliff پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,300,000 تومان
یک تخته 47,300,000 تومان
کودک با تخت 33,300,000 تومان
کودک بدون تخت 31,300,000 تومان

هتل Baiyoke Sky بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل A-One The Royal Cruise پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 36,300,000 تومان
یک تخته 48,200,000 تومان
کودک با تخت 34,300,000 تومان
کودک بدون تخت 32,300,000 تومان

هتل Centara Watergate بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل The Zign پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 37,200,000 تومان
یک تخته 50,200,000 تومان
کودک با تخت 35,200,000 تومان
کودک بدون تخت 33,200,000 تومان

هتل The Sukosol بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Mera Mare پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 37,300,000 تومان
یک تخته 50,300,000 تومان
کودک با تخت 35,300,000 تومان
کودک بدون تخت 33,300,000 تومان

هتل Avani Atrium بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Page 10 پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 37,300,000 تومان
یک تخته 50,300,000 تومان
کودک با تخت 35,300,000 تومان
کودک بدون تخت 33,300,000 تومان

هتل The Berkeley بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Siam Bayshore پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 38,300,000 تومان
یک تخته 54,300,000 تومان
کودک با تخت 36,300,000 تومان
کودک بدون تخت 34,300,000 تومان

هتل The Berkeley بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Pullman پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 39,300,000 تومان
یک تخته 55,300,000 تومان
کودک با تخت 37,300,000 تومان
کودک بدون تخت 35,300,000 تومان

هتل The Berkeley بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Mytt Beach پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 40,300,000 تومان
یک تخته 57,300,000 تومان
کودک با تخت 38,300,000 تومان
کودک بدون تخت 36,300,000 تومان

هتل The Berkeley بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Dusit Thani پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,300,000 تومان
یک تخته 60,900,000 تومان
کودک با تخت 40,300,000 تومان
کودک بدون تخت 38,300,000 تومان

هتل The Berkeley بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Avani Resort پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,300,000 تومان
یک تخته 60,900,000 تومان
کودک با تخت 40,300,000 تومان
کودک بدون تخت 38,300,000 تومان

هتل Amari Watergate بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Amari پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 48,200,000 تومان
یک تخته 71,900,000 تومان
کودک با تخت 46,200,000 تومان
کودک بدون تخت 44,200,000 تومان

هتل Oriental Residence بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Royal Cliff Beach پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 52,200,000 تومان
یک تخته 80,300,000 تومان
کودک با تخت 50,200,000 تومان
کودک بدون تخت 48,200,000 تومان

هتل Shangri-La بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Grande Centre Point Space پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 57,300,000 تومان
یک تخته 90,200,000 تومان
کودک با تخت 55,300,000 تومان
کودک بدون تخت 53,300,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ماهان
مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه سوارنابومی بانکوک
ایرلاین: ماهان

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور