۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور تفلیس تیر 1402 (3 شب) - پرواز قشم ایر

هتل Polo تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 10,720,000 تومان
یک تخته 11,680,000 تومان
کودک با تخت 10,560,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Elegant تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 10,720,000 تومان
یک تخته 11,680,000 تومان
کودک با تخت 10,560,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Mika تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 10,880,000 تومان
یک تخته 12,000,000 تومان
کودک با تخت 10,560,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Isaka تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,040,000 تومان
یک تخته 12,310,000 تومان
کودک با تخت 10,560,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Rustaveli 36 by same تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,200,000 تومان
یک تخته 12,630,000 تومان
کودک با تخت 10,560,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Elegance Apartments تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,200,000 تومان
یک تخته 12,630,000 تومان
کودک با تخت 10,560,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Georgian House تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,680,000 تومان
یک تخته 13,590,000 تومان
کودک با تخت 10,720,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Neopol تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,710,000 تومان
یک تخته 15,650,000 تومان
کودک با تخت 11,360,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل GNG تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,790,000 تومان
یک تخته 15,810,000 تومان
کودک با تخت 11,360,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Old City Boutique تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,950,000 تومان
یک تخته 16,130,000 تومان
کودک با تخت 11,360,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Novous تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,110,000 تومان
یک تخته 16,450,000 تومان
کودک با تخت 12,150,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Ibis Budget تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,110,000 تومان
یک تخته 15,180,000 تومان
کودک با تخت 11,040,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Parma تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,270,000 تومان
یک تخته 16,770,000 تومان
کودک با تخت 11,360,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Tbilisi Tower تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,270,000 تومان
یک تخته 16,770,000 تومان
کودک با تخت 11,360,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل L Plaza تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,350,000 تومان
یک تخته 16,130,000 تومان
کودک با تخت 12,470,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Rustaveli Palace تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,350,000 تومان
یک تخته 16,130,000 تومان
کودک با تخت 11,360,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Aivani old تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,350,000 تومان
یک تخته 16,920,000 تومان
کودک با تخت 12,150,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Lm Club تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,350,000 تومان
یک تخته 16,130,000 تومان
کودک با تخت 11,360,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Bridge Boutique تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,350,000 تومان
یک تخته 16,920,000 تومان
کودک با تخت 12,150,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Magnolia تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,510,000 تومان
یک تخته 16,130,000 تومان
کودک با تخت 11,360,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Elle Boutique تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,740,000 تومان
یک تخته 17,720,000 تومان
کودک با تخت 12,950,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Green Tower تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,740,000 تومان
یک تخته 16,130,000 تومان
کودک با تخت 11,360,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Kalasi تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,900,000 تومان
یک تخته 17,080,000 تومان
کودک با تخت 12,950,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Residence Plaza تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,900,000 تومان
یک تخته 18,040,000 تومان
کودک با تخت 12,150,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Astoria تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,300,000 تومان
یک تخته 18,830,000 تومان
کودک با تخت 12,950,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Adamo تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,380,000 تومان
یک تخته 18,990,000 تومان
کودک با تخت 12,150,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Radius تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,940,000 تومان
یک تخته 18,510,000 تومان
کودک با تخت 12,950,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Ramada by Wyndham Tbilisi Old City تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,730,000 تومان
یک تخته 20,900,000 تومان
کودک با تخت 15,330,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Ibis Stadium تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,530,000 تومان
یک تخته 21,690,000 تومان
کودک با تخت 14,540,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Holiday Inn تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,120,000 تومان
یک تخته 24,870,000 تومان
کودک با تخت 16,130,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Iota تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,910,000 تومان
یک تخته 24,870,000 تومان
کودک با تخت 15,330,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Courtyard by Marriott تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,630,000 تومان
یک تخته 26,780,000 تومان
کودک با تخت 15,490,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Sheraton Grand tbilisi Metechi Palace تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,100,000 تومان
یک تخته 26,780,000 تومان
کودک با تخت 15,330,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل Radisson Blu تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,130,000 تومان
یک تخته 36,480,000 تومان
کودک با تخت 19,310,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

هتل The Biltmore تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,520,000 تومان
یک تخته 37,280,000 تومان
کودک با تخت 20,900,000 تومان
کودک بدون تخت 9,790,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: قشم ایر
مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
فرودگاه مقصد: تفلیس
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور