۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور تفلیس بهار 1402 (4 شب) - پرواز قشم ایر

هتل Polo تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 7,930,000 تومان
یک تخته 9,070,000 تومان
کودک با تخت 7,930,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Elegant تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,160,000 تومان
یک تخته 9,530,000 تومان
کودک با تخت 8,160,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Isaka تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,270,000 تومان
یک تخته 9,750,000 تومان
کودک با تخت 7,930,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Mika تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,500,000 تومان
یک تخته 10,210,000 تومان
کودک با تخت 7,930,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Rustaveli 36 by same تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,500,000 تومان
یک تخته 10,210,000 تومان
کودک با تخت 7,930,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Georgian House تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,180,000 تومان
یک تخته 11,580,000 تومان
کودک با تخت 8,390,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Dalida تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,300,000 تومان
یک تخته 11,810,000 تومان
کودک با تخت 9,070,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Old City Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,780,000 تومان
یک تخته 14,770,000 تومان
کودک با تخت 9,070,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Neopol تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,120,000 تومان
یک تخته 15,450,000 تومان
کودک با تخت 9,070,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Lm Club تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,350,000 تومان
یک تخته 15,910,000 تومان
کودک با تخت 9,070,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Elle Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,350,000 تومان
یک تخته 15,910,000 تومان
کودک با تخت 9,070,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Novous تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,350,000 تومان
یک تخته 15,910,000 تومان
کودک با تخت 10,210,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل GNG تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,580,000 تومان
یک تخته 16,370,000 تومان
کودک با تخت 9,070,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Parma تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,580,000 تومان
یک تخته 16,370,000 تومان
کودک با تخت 9,750,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Ibis Budget تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,690,000 تومان
یک تخته 14,770,000 تومان
کودک با تخت 8,610,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Green Queen تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,920,000 تومان
یک تخته 17,050,000 تومان
کودک با تخت 9,070,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Magnolia تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,920,000 تومان
یک تخته 14,770,000 تومان
کودک با تخت 9,070,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Rustaveli Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,920,000 تومان
یک تخته 15,910,000 تومان
کودک با تخت 9,070,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Tbilisi Tower تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,150,000 تومان
یک تخته 16,370,000 تومان
کودک با تخت 9,070,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Aivani old تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,150,000 تومان
یک تخته 17,050,000 تومان
کودک با تخت 10,210,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل L Plaza تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,150,000 تومان
یک تخته 16,370,000 تومان
کودک با تخت 10,210,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Residence Plaza تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,490,000 تومان
یک تخته 18,190,000 تومان
کودک با تخت 10,210,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Green Tower تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,490,000 تومان
یک تخته 15,910,000 تومان
کودک با تخت 9,070,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Astoria تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,720,000 تومان
یک تخته 18,650,000 تومان
کودک با تخت 11,350,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Kalasi تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,720,000 تومان
یک تخته 17,280,000 تومان
کودک با تخت 12,260,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Dolabauri تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,720,000 تومان
یک تخته 18,650,000 تومان
کودک با تخت 9,070,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Adamo تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,400,000 تومان
یک تخته 20,010,000 تومان
کودک با تخت 10,210,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Graphyca Hotel تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,520,000 تومان
یک تخته 18,420,000 تومان
کودک با تخت 8,610,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Golden Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,630,000 تومان
یک تخته 20,470,000 تومان
کودک با تخت 11,350,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Radius تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,200,000 تومان
یک تخته 19,330,000 تومان
کودک با تخت 11,350,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Onyx تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,200,000 تومان
یک تخته 21,610,000 تومان
کودک با تخت 12,490,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Iveria Inn تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,540,000 تومان
یک تخته 21,150,000 تومان
کودک با تخت 11,350,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Ramada by Wyndham Tbilisi Old City تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,340,000 تومان
یک تخته 22,750,000 تومان
کودک با تخت 14,770,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Holiday Inn تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,760,000 تومان
یک تخته 28,450,000 تومان
کودک با تخت 15,910,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Iota تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,900,000 تومان
یک تخته 28,450,000 تومان
کودک با تخت 14,770,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Courtyard by Marriott تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 20,930,000 تومان
یک تخته 31,190,000 تومان
کودک با تخت 15,000,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Sheraton Grand tbilisi Metechi Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 21,610,000 تومان
یک تخته 30,730,000 تومان
کودک با تخت 14,770,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل Radisson Blu تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 25,030,000 تومان
یک تخته 43,270,000 تومان
کودک با تخت 20,470,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

هتل The Biltmore تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 26,510,000 تومان
یک تخته 46,230,000 تومان
کودک با تخت 22,750,000 تومان
کودک بدون تخت 6,790,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: قشم ایر
مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
فرودگاه مقصد: تفلیس
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور