۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور تفلیس بهار 1402 (4 شب) - پرواز قشم ایر

هتل Polo تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,480,000 تومان
یک تخته 12,710,000 تومان
کودک با تخت 11,280,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Elegant تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,480,000 تومان
یک تخته 12,710,000 تومان
کودک با تخت 11,280,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Mika تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,690,000 تومان
یک تخته 13,120,000 تومان
کودک با تخت 11,280,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Isaka تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,100,000 تومان
یک تخته 13,930,000 تومان
کودک با تخت 11,280,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Rustaveli 36 by same تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,300,000 تومان
یک تخته 14,340,000 تومان
کودک با تخت 11,280,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Elegance باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,400,000 تومان
یک تخته 14,540,000 تومان
کودک با تخت 12,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Georgian House تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,710,000 تومان
یک تخته 15,160,000 تومان
کودک با تخت 11,480,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Neopol تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,030,000 تومان
یک تخته 17,810,000 تومان
کودک با تخت 12,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل GNG تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,140,000 تومان
یک تخته 18,010,000 تومان
کودک با تخت 12,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Ornament Boutiqe تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,340,000 تومان
یک تخته 18,420,000 تومان
کودک با تخت 12,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Old City Boutique تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,340,000 تومان
یک تخته 18,420,000 تومان
کودک با تخت 12,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Novous تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,540,000 تومان
یک تخته 18,830,000 تومان
کودک با تخت 13,320,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Ibis Budget تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,540,000 تومان
یک تخته 17,200,000 تومان
کودک با تخت 11,890,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Lm Club تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,850,000 تومان
یک تخته 18,420,000 تومان
کودک با تخت 12,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Bridge Boutique تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,850,000 تومان
یک تخته 19,440,000 تومان
کودک با تخت 13,320,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Aivani old تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,850,000 تومان
یک تخته 19,440,000 تومان
کودک با تخت 13,320,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Rustaveli Palace تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,850,000 تومان
یک تخته 18,420,000 تومان
کودک با تخت 12,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Tbilisi Tower تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,050,000 تومان
یک تخته 19,850,000 تومان
کودک با تخت 12,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Parma تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,050,000 تومان
یک تخته 19,850,000 تومان
کودک با تخت 12,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل L Plaza تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,050,000 تومان
یک تخته 18,830,000 تومان
کودک با تخت 13,320,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Elle Boutique تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,360,000 تومان
یک تخته 20,460,000 تومان
کودک با تخت 14,340,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Green Tower تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,360,000 تومان
یک تخته 18,420,000 تومان
کودک با تخت 12,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Residence Plaza تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,560,000 تومان
یک تخته 20,870,000 تومان
کودک با تخت 13,320,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Dolabauri تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,560,000 تومان
یک تخته 20,870,000 تومان
کودک با تخت 12,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Magnolia تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,560,000 تومان
یک تخته 18,830,000 تومان
کودک با تخت 12,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Astoria تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,070,000 تومان
یک تخته 21,890,000 تومان
کودک با تخت 14,340,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Adamo تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,180,000 تومان
یک تخته 22,090,000 تومان
کودک با تخت 13,320,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Radius تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,890,000 تومان
یک تخته 21,480,000 تومان
کودک با تخت 14,340,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Iveria Inn تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,200,000 تومان
یک تخته 23,110,000 تومان
کودک با تخت 14,340,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Golden Palace تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,710,000 تومان
یک تخته 25,150,000 تومان
کودک با تخت 14,340,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Ramada by Wyndham Tbilisi Old City تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,910,000 تومان
یک تخته 24,540,000 تومان
کودک با تخت 17,400,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Ibis Stadium تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,930,000 تومان
یک تخته 25,560,000 تومان
کودک با تخت 16,380,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Holiday Inn تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,970,000 تومان
یک تخته 29,640,000 تومان
کودک با تخت 18,420,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Iota تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,990,000 تومان
یک تخته 29,640,000 تومان
کودک با تخت 17,400,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Courtyard by Marriott تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,910,000 تومان
یک تخته 32,090,000 تومان
کودک با تخت 17,600,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Sheraton Grand tbilisi Metechi Palace تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,520,000 تومان
یک تخته 32,090,000 تومان
کودک با تخت 17,400,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل Radisson Blu تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,910,000 تومان
یک تخته 45,550,000 تومان
کودک با تخت 22,500,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

هتل The Biltmore تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,910,000 تومان
یک تخته 45,550,000 تومان
کودک با تخت 24,540,000 تومان
کودک بدون تخت 10,290,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: قشم ایر
مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
فرودگاه مقصد: تفلیس
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور