۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور استانبول ویژه بهار (3 شب) - پرواز معراج

هتل All Inn استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,630,000 تومان
یک تخته 13,870,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Doorway Suites Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,870,000 تومان
یک تخته 14,360,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Neva Flats استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,950,000 تومان
یک تخته 14,520,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Emmy Hotel Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,950,000 تومان
یک تخته 14,520,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Reydel استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,030,000 تومان
یک تخته 14,680,000 تومان
کودک با تخت 11,050,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Grand Milan استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,030,000 تومان
یک تخته 13,870,000 تومان
کودک با تخت 10,560,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Fide استانبول

با صبحانه منطقه: بی اوغلو ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,110,000 تومان
یک تخته 14,840,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Oriella استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,190,000 تومان
یک تخته 15,000,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Malkoc استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,190,000 تومان
یک تخته 13,870,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Monopol استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,270,000 تومان
یک تخته 15,160,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Taksim Trust استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,430,000 تومان
یک تخته 15,480,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Atro استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,590,000 تومان
یک تخته 15,800,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل White Monarch استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,590,000 تومان
یک تخته 15,800,000 تومان
کودک با تخت 12,490,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Cumbali Plaza استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,590,000 تومان
یک تخته 15,800,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Pera Rose استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,830,000 تومان
یک تخته 16,280,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Grand Emin Otel استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,910,000 تومان
یک تخته 16,440,000 تومان
کودک با تخت 11,690,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Dora استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,990,000 تومان
یک تخته 16,600,000 تومان
کودک با تخت 11,050,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Tulip City استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,990,000 تومان
یک تخته 16,600,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Actual Life استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,990,000 تومان
یک تخته 16,600,000 تومان
کودک با تخت 11,690,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Euro Plaza استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,070,000 تومان
یک تخته 16,760,000 تومان
کودک با تخت 11,690,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل The City Port استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,150,000 تومان
یک تخته 16,120,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Eterno استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,150,000 تومان
یک تخته 16,920,000 تومان
کودک با تخت 11,850,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Cuento Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,230,000 تومان
یک تخته 17,080,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Grand Halic استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,470,000 تومان
یک تخته 17,570,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Taksim Terrace استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,790,000 تومان
یک تخته 18,210,000 تومان
کودک با تخت 12,490,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Tk Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,950,000 تومان
یک تخته 18,530,000 تومان
کودک با تخت 11,370,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Grand Hilarium استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,030,000 تومان
یک تخته 18,050,000 تومان
کودک با تخت 11,690,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل City Center استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,160,000 تومان
یک تخته 18,950,000 تومان
کودک با تخت 11,020,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Taxim Express استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,200,000 تومان
یک تخته 19,010,000 تومان
کودک با تخت 11,690,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Pera Center استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,200,000 تومان
یک تخته 19,010,000 تومان
کودک با تخت 11,690,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Taxim Town استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,440,000 تومان
یک تخته 19,400,000 تومان
کودک با تخت 11,690,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Cartoon استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,520,000 تومان
یک تخته 19,650,000 تومان
کودک با تخت 10,720,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Dora Pera استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,680,000 تومان
یک تخته 19,970,000 تومان
کودک با تخت 11,690,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Nova Plaza Park استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,690,000 تومان
یک تخته 19,990,000 تومان
کودک با تخت 12,760,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Nova Plaza Taksim Square استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,690,000 تومان
یک تخته 19,990,000 تومان
کودک با تخت 11,890,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Green Park Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,760,000 تومان
یک تخته 20,130,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Feronya استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,840,000 تومان
یک تخته 20,290,000 تومان
کودک با تخت 11,850,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Icon استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,000,000 تومان
یک تخته 20,620,000 تومان
کودک با تخت 11,690,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

هتل Adelmar استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,000,000 تومان
یک تخته 20,620,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Dedeman استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,480,000 تومان
یک تخته 21,580,000 تومان
کودک با تخت 10,880,000 تومان
کودک بدون تخت 8,980,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: معراج
مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
فرودگاه مقصد: استانبول
ایرلاین: معراج

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور